R.S.S.

teka RSS

ADRESA : Adresa odkazujc na RSS soubor. Vetn http://
OBLBEN :

Petr KLOSKO - Blog

https://www.klosko.net otevr se do novho okna Petr KL�SKO - V�voj a implementace software, Spr�va s�t�. Glosy, post�ehy a v�domosti nabyt� p�i tvorb� web�, spr�v� s�t� apod. Jednoduch� n�vody. Informace, kter� z r�zn�ch d�vod� nezapadaj� do kontextu m�ch st�vaj�c�ch www str�nek.
Raspberry Pi - rc.local, �ek�n� na s� Otevt odkaz do novho okna
Po upgrade Raspberry Pi OS z buster (5.10) na bullseye (6.1) mi p�estaly fungovat info skripty p�i rebootu. Prost� n�co na t�ma "kdy� nabootuje malina, po�li Pushover notifikaci" Probl�m je p�i zpracov�n� rc.local, kter� je v 6.1. sou��st� systemd
Ethernet modul W5500 na Raspberry Pi Zero Otevt odkaz do novho okna
Pro z�kladnovou stanici (gateway) pro LoRa teplom�ry jsem se rozhodl pou��t Raspberry Pi Zero. Kv�li nestabiln� WiFi v jednom z m�st instalace nelze pou��t Raspberry Pi Zero W, ale je nutno p�ipojen� prost�ednictv�m LAN. K Raspberry Pi lze pou��t n�jak� ten �USB ...
D�rkov� komora - fotky XXI Otevt odkaz do novho okna
Dal�� s�rie fotek po��zen�ch d�rkov�m fotoapar�tem Vilia b�hem v�ce ne� 2 rok�. Foceno op�t na ILFORD XP2 400
Monitor kvality ovzdu�� s �idlem SEN5x Otevt odkaz do novho okna
Pro roz���en� s�t� m�ch monitor� kvality ovzdu�� jsem oproti minul� verzi s SPS30, s ohledem na dostupnost a cenu, pou�il na SEN54 �v�carsk� firmy Sensirion AG. Vznikly tak dva kusy. Pro jeden je z�kladem p�vodn� AirQmonitor s SPS30 a Raspberry Pi. Druh� je ...
Fotopast na veverky s ESP32-CAM Otevt odkaz do novho okna
Za��tkem podzimu k n�m na balk�n zase za�aly chodit veverky. Pak jsem p�i hled�n�, u� ani nev�m �eho, objevil v bastlbedn� modul ESP32-CAM. K realizaci fotopasti tak byl jen kr��ek.
P�id�n� datasource do RRD datab�ze Otevt odkaz do novho okna
Roz���en� RRD datab�ze o dal�� datasource (DS) je ot�zka jednoho p��kazu. Pokud v�ak pot�ebujete p�idat DS n�kam jinam ne� na konec datab�ze, je to tro�ku slo�it�j��. Nicm�n� nen� to ne�e�iteln�.
AirQmonitor - monitor kvality ovzdu�� Otevt odkaz do novho okna
Po cca �tvrt roce od prvn�ch pokus� se sn�ma�em pevn�ch ��stic Sensirion SPS30 je tady prvn� re�ln� aplikace - monitor kvality ovzdu�� neboli AirQmonitor.
ePaper Samsung/SoluM4.2 Otevt odkaz do novho okna
��lenstv� okolo ePaper technologie v �esk� bastl��sk� bublin� za�alo, jak jinak, nevinn� - hromadn�m n�kupem ePaper cenovky Samsung/SoluM4. Loni na podzim, pak Dmitry Grinberg publikoval PoC a n�sledn� popis jak hackount eInk cenovky a Dan Ku�era vydal SW a FW ...
Sn�ma� pevn�ch ��stic Sensirion SPS30 Otevt odkaz do novho okna
Sn�ma� pevn�ch ��stic SPS30 �v�carsk� firmy firmy Sensirion AG (Particulate Matter Sensor, PM) je ur�en pro monitoring kvality ovzdu��.
Z�loha konfigurace Turris Omnia Otevt odkaz do novho okna
TurrisOS verze 5.x ji� nepodporuje z�lohu konfigirace na servery NIC.CZ. Na�t�st� pom��ou sta�� dob�� pomocn�ci TAR a SSH/SCP
ASUS WL-500gP V2 - WiFi pro hosty Otevt odkaz do novho okna
Je to osm let od publikace prvn�ho �l�nku / n�vodu jak na instalaci OpenWRT na ASUS WL-500gP a routery st�le slou��. V n�kter�ch teda u� ode�ly zdroje, ale pro sv�j ��el, tedy p��stup k netu pro dom�cnost a malou firmi�ku jsou st�le ...
Upgrade Raspberry Pi Zero na Raspberry Pi Zero 2 Otevt odkaz do novho okna
P�ed ned�vnem se na trhu objevilo nov� Raspberry Pi Zero, kter� je v�konov� asi tak 4x d�le ne� p�vodn� Zero z roku 2018. A jeliko� mi u� n�jakou dobu ADS-B p�ij�ma�, resp. Flightaware p�e �e bych m�l zv�it v�konn�j�� stroj "CPU load of 100% ...
iBeacon s  nRF51822 Otevt odkaz do novho okna
iBeacon je technologie pro proximity komunikaci elektronick�ch za��zen� slou��c� p�edev��m pro indoor navigaci. Pro navigaci se vyu��v� s� n�zkoenergetick�ch Bluetooth (BLE 4.0) vys�la��, tzv. beacon� �i spot�, maj�k�.
Knot DNS - Blokov�n� DoH, reklamy a sledov�n� v dom�c� LAN Otevt odkaz do novho okna
N�vod, jak zablokovat ��st reklamy, sledovac�ch k�d� a DoH v lok�ln� s�ti pomoc� �pravy konfigurace KNOT resolveru
Srovn�n� �idel BME280, BME680, DS19B20 a SHT40 Otevt odkaz do novho okna
�idla BME280, BME680, DS19B20 a dal�� jsou v komunit� bastl��� hojn� vyu��v�na pro m��en� teploty. BME um� nav�c i dal�� veli�iny jako vlhkost a atmosf�rick� tlak. O kvalit� a p�esnosti �idel, zvl�t� pak u klon� z ��ny (Aliexpress apod.) ...
5 LED puzzle Otevt odkaz do novho okna
Logick� hra, h�danka, prost� puzzle s p�ti LED diodami ��zen� MCU ATtiny13. �kolem je rozsv�tit v�ech p�t LED pomoc� postupn�ho ma�k�n� p�ti tla��tek. Ka�d� tla��tko ovl�d� jednu, p��slu�nou LED. H�danku m��ete vy�e�it ...
No�n� lampi�ka - EluSAT1 Otevt odkaz do novho okna
No�n� lampi�ka pro dceru ve tvaru satelitu. RGB LED kter� m�n� barvy jako duha, ��zeno attiny13. Ovl�d� se to d�lkov�m ovl�d�n�m od TV/SAT/��mkoliv na 38kHz co um� NEC protokol. Nap�jen� zaji��uje �SupeKondenz�tor� se sol�rn�m nab�jen�m.
D�rkov� komora - fotky XX Otevt odkaz do novho okna
S�rie lo�sk�ch fotek po��zen�ch d�rkov�m fotoapar�tem Vilia. Op�t na �ernob�l� kinofilm ILFORD XP2 400
D�rkov� komora - fotky XIX Otevt odkaz do novho okna
Dal�� s�rie fotek po��zen�ch d�rkov�m fotoapar�tem Vilia b�hem b�ezna a� ��jna 2019 na �ernob�l� kinofilm ILFORD XP2 400
Pinhole Gallery XVIII Otevt odkaz do novho okna
Series of pictures from May to November 2018 shot on ILFORD XP2 400 black-and-white film with a Vilia camera re-cast on a pinhole.
D�rkov� komora - fotky XVIII Otevt odkaz do novho okna
S�rie fotek z obdob� kv�tna a� listopadu 2018 focen�ch na �ernob�l� kinofilm ILFORD XP2 400 fotoapar�tem Vilia upraven�m na d�rkovou komoru.
Pinhole Gallery XVII Otevt odkaz do novho okna
Series of pictures from December 2017 to May 2018 shot on ILFORD XP2 400 black-and-white film with a Vilia camera re-cast on a pinhole.
D�rkov� komora - fotky XVII Otevt odkaz do novho okna
S�rie fotek z obdob� prosince 2017 a� kv�tna 2018 focen�ch na �ernob�l� kinofilm ILFORD XP2 400 fotoapar�tem Vilia upraven�m na d�rkovou komoru.
Solargraphy pictures III Otevt odkaz do novho okna
Black and white photo papers placed in the pinhole cameras, suitable location and year or more on the sun. Its a recipe for solargraphy.
Solarografie - fotky IV Otevt odkaz do novho okna
�ernob�l� fotopap�ry um�st�n� do d�rkov�ch komor, vhodn� um�st�n� a rok �i v�ce na slunci. Takov� je recept na tvorbu solarograf�.
Pinhole Gallery XVI - Double exposure Otevt odkaz do novho okna
A series of photographs taken with the double exposure technique.
D�rkov� komora - fotky XVI - Dvojexpozice Otevt odkaz do novho okna
S�rie fotek po��zen�ch technikou v�cen�sobn� expozice, konkr�tn� dvojexpozice.
D�rkov� komora - fotky XV Otevt odkaz do novho okna
Dal�� s�rie fotek po��zen�ch d�rkovou kamerou. Tentokr�t z obdob� srpna 2016 a� ledna 2017 na barevn� kinofilm KODAK GOLD 200.
Jeden rok na slunci - Solarografie - fotky III Otevt odkaz do novho okna
Loni, na konci roku, jsem se rozhodl pro zaznamen�n� ro�n�ho pr�b�hu slunce na obloze - solarografu. A tak jsem na dvou m�stech v Praze a okol� nainstaloval d�rkov� komory.
Pinhole Gallery XIV - Redscale Otevt odkaz do novho okna
Redscale photo gallery taken during the holidays. The camera is Vilia pinhole, film KODAK 200
D�rkov� komora - fotky XIV - Redscale Otevt odkaz do novho okna
Galerie Redscale fotek po��zen�ch o pr�zdnin�ch. Fo��k je klasicky Vilia upraven� na d�rkovou komoru, film KODAK 200.
Pinhole Gallery XIII Otevt odkaz do novho okna
Gallery of photos taken with pinhole camera Vilia between May and July 2016 for photo film KODAK 200, this time mainly in Prague and Giant Mountains.
D�rkov� komora - fotky XIII Otevt odkaz do novho okna
Galerie fotek po��zen�ch d�rkov�m fotoapar�tem Vilia v obdob� kv�tna a� �ervence 2016 na kinofilm KODAK 200, tentokr�t zejm�na v Praze a Krkono��ch.
Pinhole Gallery XII - Redscale Otevt odkaz do novho okna
Gallery of images, which were created by the Redscale technique.
D�rkov� komora - fotky XII - Redscale Otevt odkaz do novho okna
Galerie fotek po��zen�ch fotografickou technikou Redscale v obdob� �nora a� kv�tna 2016 na barevn� kinofolm KODAK 200. Fo��k Vilia, upraven� na d�rkovou komoru.
Worldwide Pinhole Photography Day 2016 Otevt odkaz do novho okna
I decided to try another photographic technique - shooting on the instant film for this year's Worldwide Pinhole Photography Day
Sv�tov� den d�rkov� fotografie 2016 Otevt odkaz do novho okna
Pro leto�n� sv�tov� den d�rkov� fotografie (WPPD) jsem se, krom� focen� Viliou a demont�� dvou solarografick�ch d�rkovek, rozhodl vyzkou�et dal�� fotografickou techniku a to focen� na instantn� film.
D�rkov� komora - fotky XI Otevt odkaz do novho okna
Galerie fotek po��zen�ch d�rkov�m fotoapar�tem Vilia v obdob� prosince 2015 a� b�ezna 2016 na �B kinofilm FOMA 100. ��st fotek je po��zena novou, laserem vrtanou, d�rkou.
Spu�t�n nov� web www.ibvm.cz Otevt odkaz do novho okna
Za��tkem �nora byl spu�t�n dal�� web - IBVM Inteligentn� domy.
D�rkov� komora - fotky X Otevt odkaz do novho okna
Galerie fotek z d�rkov�ho fotoapar�tu VILIA po��zen�ch v pr�b�hu podzimu 2015.
Solarografie - Fotky II Otevt odkaz do novho okna
Galerie fotek po��zen�ch solarografickou technikou na fotopap�r FOMASPEED C311 v pr�b�hu podzimu a za��tku zimy
Solargraphy photos II Otevt odkaz do novho okna
Gallery of images, which were created by the solargraphy technique during autumn and winter
Let's Encrypt - kontrola expirace certifik�tu Otevt odkaz do novho okna
Let's Encrypt je u� n�jakou dobu Open Beta, tak�e nic nebr�n� istnalaci SSL certifik�t� pro v�echny weby, u kter�ch to m� smysl. Chyb�j�c� automatick� obnovy certifik�t� je ale nutno prozat�m �e�it ru�n�, nebo vlastn�m skriptem.
Instalace SSL certifik�tu Let's Encrypt Otevt odkaz do novho okna
Postup pro vygenerov�n� a ov��en� SSL certifik�tu Let's Encrypt a n�slednou konfiguraci webserveru nginx.
Informace o bezpe�nostn�ch aktualizac�ch debianu na Twitteru Otevt odkaz do novho okna
Twitterov� ��et @debian_dsa informuje o bezpe�nostn�ch aktualizac�ch linuxov� distribuce Debian.
Debian Security Information and Advisories Tweets Otevt odkaz do novho okna
Debian Security Information and Recent Advisories Twitter account was founded - @debian_dsa
P�idan� podpora protokolu HTTP/2 pro web www.klosko.net Otevt odkaz do novho okna
Po upgrade webserveru byla p�idan� podpora protokolu HTTP/2
Informace o vyu�it� cookies v souladu s evropskou sm�rnic� Otevt odkaz do novho okna
Tento web vyu��v� cookies v souladu s evropskou sm�rnic� 2009/136/EC a z�konem 127/2005 Sb., o elektronick�ch komunikac�ch.
Solarografie - Fotky I Otevt odkaz do novho okna
Galerie fotek po��zen�ch d�rkov�mi komorami solarografickou technikou.
D�rkov� komora - fotky IX Otevt odkaz do novho okna
Fotky z fotoapar�tu VILIA upraven�ho na d�rkovou komoru. Foceno na Kodak UltraMax (ISO800) v obdob� kv�tna a� �ervence 2015.
Solarografie Otevt odkaz do novho okna
Solarografie (solargraphy, solarigrafia) je fotografick� technika, kter� je zalo�ena na principu samovoln�ho tmavnut� fotocitliv�ho materi�lu (kinofilmu, fotopap�ru) p�i jeho vystaven� sv�tlu. Pro vytv��en� sol�rn�ch stop na fotocitliv�m materi�l� se ...
Publikace polo�ek RSS feedu blogu v�etn� hashtag� na Twitter Otevt odkaz do novho okna
Pro automatickou publikaci odkaz� na �l�nky blogu na Twitteru vyu��v�m 'soci�ln�' funkce, kter� poskytuje FeedBurner, p�es kter� jsou RSS feedy publikov�ny do sv�ta. Pro zobrazen� hastag� u tweet�, odpov�daj�c�ch �t�tk�m u �l�nk�, je nutno upravit ...
Spu�t�n nov� web www.kokor.cz Otevt odkaz do novho okna
Po t�m�� deseti letech do�lo ke zm�n� struktury a hlavn� pak grafiky webu spole�nosti KOKO� s.r.o.
D�rkov� komora - fotky VIII Otevt odkaz do novho okna
Fotky z d�rkov� komory focen� na Kodak Gold 100 v obdob� b�ezna a� kv�tna 2015.
Sv�tov� den d�rkov� fotografie 2015 Otevt odkaz do novho okna
Leto�n� fotky u p��le�itosti sv�tov�ho dne d�rkov� fotografie byly nafoceny zrcadlovkou Canon EOS100D a upraven�m fotoapar�tem rusk� provenience Vilia.
D�rkov� komora - fotky VII Otevt odkaz do novho okna
Galerie fotek z cest po zem�ch �esk�ch (Lednice), Turecku i Sr� Lance. Foceno na �ernob�l� kinofilm Fomapan profi line classic 100. �asy expozice p�epo��tan� na clonu 22 u detail� fotek.
Sr� Lanka 2015 aneb p�es zasn�en� Istanbul do tepla a zp�t Otevt odkaz do novho okna
Na p�elomu �nora a b�ezna jsme se s partou lid� vydali na pozn�vac� z�jezd po Sr� Lance po��dan� cestovkou CK Mundo
Zprovozn�n� mobiln� verze webu Otevt odkaz do novho okna
V pr�b�hu v�no�n�ho volna mi zbyla trocha �asu na zprovozn�n� verze webu p�izp�soben� pro prohl�en� na mobiln�ch telefonech a tabletech.
Chybov� hl�ky cronu po aktualizaci ClamAV na verzi 0.98.5 Otevt odkaz do novho okna
Po aktualizaci antiviru ClamAV na verzi 0.98.5 se v denn�ch v�pisech cronu za�aly objevovat chybov� hl�ky o nekorektn�m porovn�n� ��sla verze PERLu
Sendmail - uvoln�n� mailu z karant�ny Otevt odkaz do novho okna
Rychl� n�vod jak z karant�ny sendmailu uvolnit mail vyhodnocen� antivirov�m syst�mem jako z�vadn�.
D�rkov� komora - fotky VI Otevt odkaz do novho okna
Galerie fotek z cest po �eck�m ostrov� Rhodos. Foceno d�rkovkou z krabi�ky od sirek na barevn� kinofilm KODAK Gold 100, �asy expozice u detail� fotek.
P�echod na HTTPS Otevt odkaz do novho okna
Prvn� v�kend v listopadu byl cel� web p�eveden na zabezpe�enou verzi a je tedy p��stupn� pouze prost�ednictv�m protokolu HTTPS.
Automatick� spu�t�n� aplikace HERE Drive z webu Otevt odkaz do novho okna
V polovin� srpna 2014 do�lo na webu here.com ke zm�n�m, kter� m�ly za n�sledek nefunk�n� automatick� spu�t�n� aplikac� HERE Drive / HERE Map z webu http://here.com/. V �l�nku je pops�no jak vyu��t URI sch�ma pro spu�t�n� Here Drive pomoc� vlastn� ...
Vzd�len� pomoc - TeamViewer Otevt odkaz do novho okna
Stru�n� n�vod pro m�n� zku�en� u�ivatele, jak po��dat o vzd�lenou pomoc prost�ednictv�m programu TeamViewer
Sv�tov� den d�rkov� fotografie 2014 Otevt odkaz do novho okna
�st�edn�m t�matem v�ech m�ch fotek po��zen�ch b�hem leto�n�ho Sv�tov�ho dne d�rkov� fotografie (WPPD) je vod�rensk� v�/maj�k na vojensk�m leti�ti Praha-Kbely.
Spu�t�ny weby www.tlpz.cz a www.vanous.cz Otevt odkaz do novho okna
V dubnu byly spu�t�ny weby Technick� laborato�e protipo��rn�ch za��zen� a web www.vnous.cz
Minimalizace velikosti CSS, JavaScriptu a optimalizace PNG a JPG obr�zk� Otevt odkaz do novho okna
Jednou z n�kolika mo�nost� jak zrychlit na��t�n� webu je minimalizace velikosti soubor�, kter� se na��taj� p�i po�adavku prohl�e�e na str�nku � kask�dov� styly, javascript a obr�zky. Tento zp�sob je efektivn� zejm�na u web�, kde styly, javascript a ...
D�rkov� komora - fotky V Otevt odkaz do novho okna
Galerie fotek z cest po zem�ch �esk�ch i �ecku, po��zen�ch v obdob� srpna a� prosince 2013. Foceno na barevn� kinofilm EQUICOLOR premium 200 d�rkovkou z krabi�ky od sirek
�pravy Quick.Cms - implementace PHP APC Otevt odkaz do novho okna
Nev�hoda ukl�d�n� nastaven� a parametr� Quick.Cms do soubor� tkv� v tom, �e se jedn� o standardn� soubory s p��ponou .php - a ty jsou ukl�d�ny do APC cache, co� p�sobuje probl�my p�i spr�v� webu. V p��pad� �prav parametr� Quick.Cms je tedy tyto ...
Spu�t�n nov� web www.klenotnictvi-diadem.cz Otevt odkaz do novho okna
Po del�� dob� byl spu�t�n dal�� web. Jedn� se o kompletn� p�epracovan� str�nky Klenotnictv� Diad�m, kdy po 9 letech provozu webu do�lo k p�esunu na nov� server i dom�nu, grafick�m �prav�m a nasazen� CMS.
OpenWRT na routeru ASUS WL-500gP V2 - 5.d�l - SNMP, z�loha konfigurace, filtr MAC adres, 1-Wire, ostatn� Otevt odkaz do novho okna
V p�t�m d�lu s�rie Instalace OpenWRT na ASUS WL-500gP jsou zdokumentov�ny dal�� roz���en� funkc� ASUSu a odkazy na �l�nky blogu, kter� se v�nuj� d��ve popsan�m p��pad�m nebo probl�m�m.
OpenWRT na routeru ASUS WL-500gP V2 - 4.d�l - Sd�len� tisk�rna Otevt odkaz do novho okna
�tvrt� d�l s�rie Instalace OpenWRT na ASUS WL-500gP popisuje nastaven� tiskov�ho daemona p910 pro sd�len� USB tisk�rny HP 1015.
OpenWRT na routeru ASUS WL-500gP V2 - 3.d�l - USB a Samba Otevt odkaz do novho okna
T�et� d�l s�rie Instalace OpenWRT na ASUS WL-500gP se zab�v� nastaven�m USB pro pou�it� flashdisku jako storage m�dia a konfigurac� Samby jako�to fileserveru.
OpenWRT na routeru ASUS WL-500gP V2 - 2.d�l - OpenVPN Otevt odkaz do novho okna
Druh� d�l s�rie Instalace OpenWRT na ASUS WL-500gP je v�nov�n instalaci a konfiguraci OpenVPN klienta a p�ipojen� dom�c� LAN do VPNky.
OpenWRT na routeru ASUS WL-500gP V2 - 1.d�l - Instalace OpenWRT a z�kladn� nastaven� Otevt odkaz do novho okna
Popis instalace OpenWRT a jednotliv�ch slu�eb v�etn� jejich nastaven� je pro p�ehlednost rozd�lena do n�kolika na sebe navazuj�c�ch �l�nk�. Prvn� d�l je v�nov�n instalaci OpenWRT na router a jeho z�kladn�mu nastaven�.
Linux Swap - swappiness Otevt odkaz do novho okna
Parametr swappiness nastavuje m�ru vyu��v�n� swapu j�drem, tedy tendenci p�esouvat procesy nebo nevyu��van� data z fyzick� pam�ti na odkl�dac� disk.
Linux Swap - zobrazen� proces� Otevt odkaz do novho okna
Bleskovka na t�ma jak zjistit kter� procesy odkl�daj� data do swapu. Pokud linuxov� server za�ne najednou swapovat, je pravd�podobn� n�co �patn� v konfiguraci b��c�ch proces� a jejich vyu��v�n� fyzick� pam�ti.
Zprovozn�n� DNSSEC na linuxov�m serveru - Debian Wheezy + BIND9 Otevt odkaz do novho okna
N�vod jak zprovoznit DNSSEC na linuxov�m serveru. �l�nek shrnuje postup zaveden� DNSSEC od vygenerov�n� kl��� pro podpis z�ny, jej� n�sledn� podeps�n� a p�ed�n� DS z�znam� do registru DLV.
ABRA Gold na Windows 7 Otevt odkaz do novho okna
N�vod jak zprovoznit DOS verzi ekonomick�ho software ABRA Gold na Windows 7/Vista
ITN Generator - p�id�na podpora HERE map Otevt odkaz do novho okna
Za��tkem �ervna byla do gener�toru itiner��e pro navigace TomTom a mobiln� telefony, ITN Generator, p�id�na podpora map HERE.
D�rkov� komora - fotky IV Otevt odkaz do novho okna
Galerie fotek po��zen�ch d�rkovou komorou v obdob� �ervence 2012 a� kv�tna 2013 na film Fomapan 400 Action.
Zapomenut� u�ivatelsk� heslo k nastaven� ESET Antivirus 4 Otevt odkaz do novho okna
Pokud jste tak jako j� zapomn�li u�ivatelsk� heslo, kter� jste nastavili jako ochranu p��stupu k nastaven� ESET Antivirus (EAV), a m�te platnou licenci, m��ete p��stup odblokovat pomoc� programu ESET Unlock Utility.
Sendmail - timeout spojen� s mailservery seznam.cz Otevt odkaz do novho okna
Koncem listopadu 2012 se v logu mailserveru za�aly objevovat chyby signalizuj�c� probl�my v komunikaci s mailservery Seznam.cz (viz n�e, ��st v�pisu logu). Probl�m se projevil i u n�kolika m�lo dal��ch mailserver�, ale z pohledu objemu nedoru�en� po�ty ...
Optimalizace www str�nek s Google mod_pagespeed pro web server Apache Otevt odkaz do novho okna
Ve st�edu 3.��jna uvolnil Google prvn� stabiln� verzi modulu mod_pagespeed pro webserver Apache. Jedn� se o sadu filtr�, kter� optimalizuj� v�sledn� k�d str�nek s c�lem zrychlit jejich na��t�n�.
V�m�na termostatu ATEA A13 Otevt odkaz do novho okna
Po poru�e termostatu ledni�ky star��ho data v�roby a zji�t�n� ceny za jeho opravu v odborn�m servisu nebo technikem jsem rad�ji koupil univerz�ln� termostat ATEA A13 v jednom z e-shopu a vym�nil jej sv�pomoc�.
ASUS WL-500gP V2 - Filtr MAC adres Otevt odkaz do novho okna
Na rozd�l od origin�ln�ho firmware ASUSu nen� v z�kladn� instalaci OpenWRT obsa�en filtr MAC adres pro WiFi s� a je nutno jej doinstalovat a nakonfigurovat ru�n�.
D�rkov� komora - fotky III Otevt odkaz do novho okna
Galerie fotek po��zen�ch d�rkovou komorou v obdob� kv�tna 2011 a� b�ezna 2012 tentokr�t na �ernob�l� kinofilmy �esk� provenience - FOMA.
OpenVPN klient na ASUS WL-500gP V2 - Chyba certifik�tu Otevt odkaz do novho okna
Po instalaci OpenVPN klienta na ASUS WL-500gP V2 na (OpenWRT) se neda�ilo p�ipojit k VPN serveru. V logu OpenVPN na serveru se objevovala chyba TLS, kter� nazna�uje o chybu/neplatnost certifik�tu.
Sv�tov� den d�rkov� fotografie 2012 Otevt odkaz do novho okna
Pro rok 2012 jsem si ke Sv�tov�mu dni d�rkov� fotografie (Worldwide Pinhole Photography Day) nachystal p�ed�lan� Canon A460. P�vodn� m�l fo��k po�kozen� objektiv, CCD �ip m� taky p�r �kr�banc�, ale na pokusy s d�rkou je dosta�uj�c�. Na CF kart� je ...
Online teplom�r s ASUS WL-500gP V2 - zpracov�n� a zobrazen� teplot na webu Otevt odkaz do novho okna
V minul�m �l�nku jsme nainstalovali na ASUS WL-500gP V2 podporu USB a 1-Wire protokolu a rovn� zprovoznili p��stup k jednotliv�m 1-Wire teplom�r�m p�es HTTP protokol pomoc� owhttpd z bal�ku OWFS. V tomto �l�nku si uk�eme jak data zpracovat, na��st a ulo�it do ...
Online teplom�r s ASUS WL-500gP V2 - instalace USB a 1-Wire Otevt odkaz do novho okna
P�ed ned�vnem jsem byl donucen vym�nit dom�c� WiFi router a volba padla na ASUS WL-500gP V2. Rovn� mi z dob m�ho bastlen� zbylo n�kolik 1-Wire teplom�r� DS18B20 z produkce Dallas/Maxim a d�le USB/1-Wire adapter DS9490R. A jeliko� m� ASUS dva USB porty, tak ...
Spu�t�n nov� e-shop www.fotodarky.cz Otevt odkaz do novho okna
Spu�t�na nov�, modern�j��, verze e-shopu FortoDarky.cz
Slou�en� dvou mailbox� v�etn� odstran�n� duplicit Otevt odkaz do novho okna
Za��tkem b�ezna jsem zprovoznil nov� mailserver, nicm�n� v obdob� cca 14 dn� byly intern� maily sm�rov�ny na mailserver p�vodn�. Po odstaven� star�ho stroje, abych m�l v�echny maily hezky v jednom mailboxu, bez duplicit, jsem musel n�jak inteligentn� slou�it ...
Online rezervace a E-shop na www.mimipujcovna.cz Otevt odkaz do novho okna
Po roce a p�l provozu p�j�ovny pot�eb pro miminka byl za��tkem ledna 2012 spu�t�n on-line rezerva�n� syst�m a e-shop.
V�roba d�rkov� komory z jednor�zov�ho fo��ku Otevt odkaz do novho okna
V�roba d�rkov� komory z krabi�ky od sirek je velmi jednoduch�, nicm�n� focen� s n� je pon�kud nekomfortn�. Pro v�robu druh� d�rkov� komory jsem proto pou�il jednor�zov� fotoapar�t (podvodn� jednor�zovka), kter� mi zbyl po letn� dovolen�. ...
ITN Generator for TomTom navigation and Nokia Maps Otevt odkaz do novho okna
After a very long time I got to deploy an upgrade to TomTom ITN Generator.
ITN Generator pro navigace TomTom a Nokia Maps Otevt odkaz do novho okna
Po hodn� dlouh� dob� jsem se dostal k nasazen� upgrade pro TomTom ITN Generator. Generator tak od te� um� vytvo�it i itiner��e pro Nokia Maps.
V�kendov� splouva� - Oh�e 2011 Otevt odkaz do novho okna
Letos jsme op�t vyrazili na vodu, tentokr�t sjet Oh�i z Kyn�perka do Vojkovic nad Oh��. Sou��st� akce nazvan� "V�kendov� splouva�"
D�rkov� komora - fotky II Otevt odkaz do novho okna
U p��le�itosti sv�tov�ho dne d�rkov� fotografie (Worldwide Pinhole Photography Day) jsem vlastnoru�n� vyrobenou d�rkovou komorou z krabi�ky od sirek stihl nafotit dal�� film. M�ly to b�t fotky z obdob� ledna a� kv�tna 2011. Bohu�el v p�lce dubna do�lo k ...
D�rkov� komora - fotky Otevt odkaz do novho okna
Krabi�ka od sirek, kinofilm s pro�lou z�ru�n� dobou, kus pl�ku s d�rkou vytvo�enou �pendl�kem, izolepa - to je d�rkov� komora aneb Pinhole Camera. Jednu takovou jsem si p�ed ned�vnem vyrobil a te� jsem se dostal k publikaci fotek, kter� touto fotografickou metodou v ...
Blog - Bazar PC komponenty a p��slu�enstv� II Otevt odkaz do novho okna
Tak a je po V�noc�ch. Je��k se letos �inil, i n�jak� ten nov� hardware donesl :o), tak�e jsem mohl zru�it dal�� star�� PC. Z�staly pam�ti, grafick� a zvukov� karta, procesor, USB hub.
D�rkov� komora aneb Pinhole Camera Otevt odkaz do novho okna
D�rkov� komora je jednoduch� fotoapar�t bez objektivu, kter� je tvo�en temnou komorou s jedn�m mal�m otvorem. Pr�v� onen mal� otvor, kter� se zpravidla vyr�b� jehlou nebo �pendl�kem, dal d�rkov�m komor�m i anglick� n�zev - Pinhole Camera. Jak takov� ...
Spu�t�n nov� web www.mimipujcovna.cz Otevt odkaz do novho okna
Spu�t�n nov� web www.mimipujcovna.cz. Na webu naleznete nab�dku pot�eb pro miminka, kter� si m��ete vyp�j�it.
Mozilla Firefox - chyby p�i automatick�ch aktualizac�ch Otevt odkaz do novho okna
Popis nej�ast�j��ch chyb kter� mohou nastat v pr�b�hu automatick�ch aktualizac� prohl�e�e Mozilla Firefox a n�vody na jejich odstran�n�.
Bazar - PC komponenty a p��slu�enstv� Otevt odkaz do novho okna
Nab�z�m k prodeji r�zn� PC komponenty a p��slu�enstv�.
Launched new e-commerce website www.praguegifts.eu Otevt odkaz do novho okna
PragueGifts.eu - comfort way to buy souvenirs from Prague.
Spu�t�n e-shop www.praguegifts.eu Otevt odkaz do novho okna
PragueGifts.eu - komfortn� zp�sob, jak nakoupit suven�ry z Prahy.
Mozilla Thunderbird - chyba p�i kop�rov�n� mezi IMAP slo�kami Otevt odkaz do novho okna
Pokud pou��v�te pro p��stup k mailboxu protokol IMAP ve spojen� s klientem Mozilla Thunderbird, m��e se V�m st�t, �e p�i kop�rov�n� e-mail� (zpr�v) mezi slo�kami naraz�te na chybov� hl�en� �The current command did not succeed. The mail server responded: ...
Optimalizace webu Otevt odkaz do novho okna
Optimalizace str�nek (WSO � Web Site Optimization) nen� jen v posledn� dob� diskutovan� a medializovan� SEO, tedy optimalizace obsahu pro vyhled�va�e. P�i n�vrhu a tvorb� www str�nek nebo p�i jejich �prav�ch byste m�li web optimalizovat i s ohledem na rychlost ...
Seznam RSS kan�l� Otevt odkaz do novho okna
Technologie RSS umo��uje odeb�rat novinky z webu, kter� nab�z� RSS zdroj (RSS feed, RSS kan�l, RSS channel).
Doba p�evodu mezi bankami Otevt odkaz do novho okna
P�i reklamaci neopr�vn�n� inkasovan� ��stky za slu�by UPC (viz minul� �l�nek) jsem mimo jin� zjistil, �e doba p�evodu mezi bankami, pokud je realizovan� prost�ednictv�m SIPO �esk� po�ty, dosahuje 6 dn�. Na z�klad� t�to skute�nosti jsem 17.12.2009 ...
UPC - Ukon�en� smlouvy, reklamace vy��tov�n� Otevt odkaz do novho okna
Do konce listopadu jsem doma vyu��val internetov� p�ipojen� od spole�nosti UPC �esk� republika, a.s. Jeliko� jsem se p�est�hoval do m�sta, kde je k dispozici optick� s�, bylo logick�m krokem ukon�en� smlouvy. Moje zku�enosti s v�pov�d� smlouvy a hlavn� s ...
Spu�t�n e-shop www.fotodarky.cz Otevt odkaz do novho okna
Spu�t�n nov� e-shop : FotoDarky.cz - d�rky pro radost
Bazar - skripta a u�ebnice Otevt odkaz do novho okna
Nab�z�m k prodeji r�zn� skripta a u�ebnice. Vhodn� zejm�na pro studenty V�B-TU Ostrava (HGF, nebo FBI), obecn� p�edm�ty jako matematika, fyzika a chemie pak pro jakoukoliv fakultu i V�.
Bazar - elektronick� sou��stky Otevt odkaz do novho okna
Nab�z�m k prodeji r�zn� elektronick� sou��stky. Jedn� se o zbytek m�ch z�sob z doby, kdy jsem se aktivn� v�noval bastlen� a elektronice obecn�.
Blog - Koment��e, pravidla Otevt odkaz do novho okna
P�id�na mo�nost vkl�d�n� koment��� k jednotliv�m �l�nk�m blogu.
V�m�na kl�vesnice notebooku Lenovo ThinkPad X61 Otevt odkaz do novho okna
P�ed ned�vnem se mi dostal do rukou kamar�d�in star�� funk�n� notebook Lenovo ThinkPad X61 s po�kozenou kl�vesnic� (kafe, cola a podobn� tekutiny). Po prvotn�m ne�sp�n�m pokusu vy�istit kl�vesnici �ist�c� p�nou, bylo nutno p�istoupit k v�m�n� ...
Berounka 2009 Otevt odkaz do novho okna
Prvn� pr�zdninov� v�kend jsme s partou kamar�d� vyrazili sjet �eku Berounku z t�bo�i�t� U Dolansk�ho mostu do Ni�bora.
Zm�na vlastn�ka .cz dom�ny Otevt odkaz do novho okna
Zm�na vlastn�ka �esk� n�rodn� dom�ny se ��d� �l�nkem �.5. Pravidel registrace dom�nov�ch jmen v ccTLD .cz. Z pravidel je patrn�, �e zm�nu vlastn�ka lze prov�st pouze prost�ednictv�m registr�tora a to na z�klad� p�semn� ��dosti podan� ...
Profylaxe notebooku Acer TravelMate Otevt odkaz do novho okna
Profylaxe je vhodn� p�edev��m v p��padech, kdy je notebook pou��v�n v prost�ed� se zv��enou pra�nost�, ale i po del�� dob� pou��v�n�. Krom� standardn�ho �i�t�n� displeje a kl�vesnice se u notebooku obvykle jedn� i pravideln� ...
Mikrostr�nky II, parkov�n� dom�n Otevt odkaz do novho okna
V dubnu tohoto roku jeden z klient� z�skal n�kolik dom�n za ��elem dal��ho rozvoje sv�ch �innost�. Proto bylo nutno tyto dom�ny zaparkovat tak, aby p�inesly alespo� n�jak� u�itek, a to s co nejmen��mi n�klady. Jako optim�ln� �e�en� bylo zvoleno ...
Mikrostr�nky Otevt odkaz do novho okna
Minul� m�s�c jsem pro jednoho klienta vytvo�il a spustil n�kolik jednoduch�ch web� z kategorie mikrostr�nek. ��elem mikrostr�nek je propagace konkr�tn�ho produktu nebo slu�by a dopln�n� podrobn�j��ch informac�.
PDA Asus MyPal 696. Vlastn� polo�ky v nab�dce "P�ep�na� re�im�" Otevt odkaz do novho okna
Ve v�choz�m nastaven� PDA umo��uje tla��tko p�ep�na�e re�im� p�ep�nat mezi obrazovkou Dnes, Windows media player a ot��en�m obrazovky. Nastaven� p�ep�na�e re�im�, resp. program� v nab�dce lze prov�st v menu nastaven� PDA, nicm�n� toto ...
Spu�t�ny nov� webovky : www.tiskfotoknihy.cz a www.potiskhrnku.cz Otevt odkaz do novho okna
Spu�t�ny nov� webovky :www.tiskfotoknihy.cz a www.potiskhrnku.cz
Jak zv��it n�v�t�vnost webu - P��padov� studie Otevt odkaz do novho okna
N�v�t�vnost webu se d� zv��it �adou zp�sob�. Jedn�m z nej��inn�j��ch zp�sob� je pak reklama na internetu. Nejv�t�� v�hodou t�to formy reklamy je mo�nost jej�ho c�len� na ur�it� produkt. Co� znamen�, �e internetov�ho u�ivatele, ...
P�ed�v�n� cookies mezi v�ce weby, implementace P3P Otevt odkaz do novho okna
U jednoho projektu jsem ned�vno pot�eboval p�ed�vat informaci ulo�enou v cookies mezi n�kolika weby.Technick� �e�en� je velice snadn�, sta�� kdy� se do k�du str�nky vlo�� k�d, kter� odkazuje na objekt (typicky obr�zek) v dom�n�, pro kterou chceme ...
Spu�t�ny nov� webovky : www.foceninaprukaz.cz Otevt odkaz do novho okna
Spu�t�ny nov� webovky : www.foceninaprukaz.cz, str�nky na kter�ch zjist�te, kde si v Praze m��ete nechat zhotovit pr�kazov� fotografie.
Automatick� odes�l�n� zpr�v na Twitter Otevt odkaz do novho okna
Od �nora 2009 vyu��v�m Twitter, zejm�na pro informov�n� o zm�n�ch na m�ch www a d�le o zm�n�ch na klientsk�ch webech a to p�ev�n� formou bleskovek v Blogu. Z tohoto d�vodu jsem pot�eboval vy�e�it automatick� p�id�v�n� zpr�v na Twitter p�i ...
Hey there! I'm using Twitter. Otevt odkaz do novho okna
Hey there! I'm using Twitter. Twitter is a free service that lets you keep in touch with people through the exchange of quick, frequent answers to one simple question: What are you doing? Join today to start receiving my updates.
Huawei EchoLife HG520i. Zm�na portu z O2TV na LAN Otevt odkaz do novho okna
Tento ADSL 2+ modem/router je vybaven �ty�mi ethernetov�mi porty. Jestli�e modem koup�te od spole�nosti Telef�nica O2 Czech Republic, a.s., jsou porty dodavatelem p�ednastaveny pro vyu��v�n� jednotliv�ch slu�eb. Dva porty jsou p�ipraveny pro slu�bu O2 Internet ADSL a ...
P�id�na fotogalerie v�robk� na web www.kokor.cz Otevt odkaz do novho okna
P�id�na fotogalerie v�robk� na web www.kokor.cz
Registrace do katalog�, zp�tn� odkazy. Otevt odkaz do novho okna
Pozice webu ve vyhled�va��ch je z�visl� na hodnocen� str�nky vyhled�va�em. To je d�no mnoha faktory, mezi kter� pat�� kvalita a po�et kl��ov�ch slov, dom�nov� jm�no, a v neposledn� �ad� i po�et zp�tn�ch odkaz� a vlastn� hodnocen� str�nek, ...
Probl�my s U.S. Robotics Wireless MAXg ADSL Gateway Otevt odkaz do novho okna
Na p�elomu ledna a �nora 2009 se u jednoho z�kazn�ka za�al z nenad�n� a z nezn�m�ch d�vod� sekat (tuhnout, zamrzat, vyhn�vat, kousat ... ) ADSL modem U.S.Robotics. Konkr�tn� Model: U.S. Robotics Wireless MAXg ADSL Gateway. Chov�n� modemu lze stru�n� shrnout do ...
�vodn� �l�nek blogu Otevt odkaz do novho okna
Mus�m se p�iznat, �e o za�azen� blogu do t�chto str�nek jsem uva�oval n�kolik m�s�c�, nicm�n� teprve nyn� jsem si na�el �as na realizaci tohoto projektu. V �vodn�m �l�nku se proto pokus�m stru�n� popsat d�vody pro� v�bec blog vznikl, co zde ...
Originln RSS kanl otevr se do novho okna | Aktualizovat (naposledy 12:14 16.4.2024)

Dal RSS kanly

© timqui.net 2005-2024