R.S.S.

Čtečka RSS

ADRESA : Adresa odkazující na RSS soubor. Včetně http://
OBLÍBENÉ :

Právo pro všechny

https://www.pravnilinka.cz/bezplatna-pravni-poradna-zdarma.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_content=bezplatna-pravni-poradna-zdarma&utm_campaign=pravni_linka otevírá se do nového okna Bezplatná právní poradna zdarma nabízí pro vybrané právní oblasti a životní situace doporučené právní postupy a rady.
Vláda schválila program na ochranu zaměstnanosti Otevřít odkaz do nového okna
Museli jste v důsledku nařízení vlády zavřít restauraci nebo kadeřnictví? Zastavili jste výrobu, protože nemáte komu prodávat nebo naopak od koho nakupovat suroviny? Jsou Vaši zaměstnanci v karanténě nebo doma s malým dítětem? Potom by Vám mohl pomoci některý z bodů vládního programu na ochranu ...
Soud může určit výživné i pouze domnělému otci Otevřít odkaz do nového okna
Je pochopitelné, že ženy, které očekávají dítě s mužem, za něhož nejsou provdány, se mohou mnohdy ocitnout v nelehké situaci. Proto občanský zákoník stanoví, že otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy po dobu dvou let od narození ...
Práva obětí trestných činů v trestním řízení významně posílila Otevřít odkaz do nového okna
Dne 1. 8. 2013 nabyl účinnosti nový zákon o obětech trestných činů, což se promítlo i v řadě dalších souvisejících právních předpisů, a to zejména v trestním řádě, který přiznává poškozeným v trestním řízení s ohledem na tento zákon některá nová dílčí práva.
Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání i pracovní posudek Otevřít odkaz do nového okna
Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vydat potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list), a to bez ohledu na to, z jakého důvodu pracovní poměr skončil a zda jej ukončil zaměstnavatel nebo sám zaměstnanec. Kromě toho musí zaměstnavatel na žádost zaměstnance vydat ...
Jak vrátit či reklamovat nevhodný dárek Otevřít odkaz do nového okna
Mnoho událostí je tradičně spojováno s obdarováním blízkých, ať se již jedná o Vánoce, sňatek, narozeniny, svátky nebo jen chuť dárce potěšit svého nejbližšího. Ne vždy je však dobrý úmysl dárců shledán s nadšením, někdy obdarovanému daná věc prostě nesedí, jindy se mu vyloženě nelíbí a občas se i ...
Za škodu způsobenou orgány veřejné moci odpovídá stát Otevřít odkaz do nového okna
Na základě zákona č. 82/1998 Sb. odpovídá stát za škodu, která byla způsobena rozhodnutím, jež bylo vydáno v občanském soudním řízení, ve správním řízení, v řízení podle soudního řádu správního nebo v řízení trestním nebo nesprávným úředním postupem. Podobnou odpovědnost nesou i orgány územních ...
Specifika timesharových smluv Otevřít odkaz do nového okna
V minulých letech svět zachvátil doslova boom tzv. timesharových smluv. Co timeshare konkrétně znamená? Jedná o smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby. Rozdíl oproti standardním nájemním smlouvám spočívá zejména v tom, že nájemce smí užívat ...
Obnova řízení může zvrátit pravomocné rozhodnutí soudu Otevřít odkaz do nového okna
Současná právní úprava přiznává účastníkům řízení několik opravných prostředků, kterým se mohou bránit proti rozhodnutím v občanskoprávním řízení. Nejzákladnějším dělením opravných prostředků je jejich rozlišování na řádné a mimořádné. Mezi řádné opravné prostředky patří odvolání, které je možné ...
Obecně k závazkům z deliktů Otevřít odkaz do nového okna
Aby mohl někdo nést odpovědnost za způsobenou škodu, vyžaduje se naplnění několika předpokladů, mezi něž patří protiprávní jednání či protiprávní událost, existence škody, příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a vzniklou škodou a zavinění původce škody, ať již v nedbalostní nebo úmyslné ...
Jak se bránit proti neoprávněnému zabavení věci exekutorem Otevřít odkaz do nového okna
Ti, kteří sdílejí společnost domácnost se zadluženými osobami, mají často obavy, že v případě, že dojde k nařízení exekuce na majetek povinného, nebude exekutor rozlišovat, který majetek je dlužníka a zabaví i majetek nepovinných osob.
Předběžné opatření prozatímně upravuje poměry účastníků Otevřít odkaz do nového okna
Před samotným zahájením soudního řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li zapotřebí, aby prozatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, a to na návrh účastníka řízení nebo i bez tohoto návrhu. Účastníky řízení jsou pak ...
Procesní vady soudního řízení lze napravit žalobou pro zmatečnost Otevřít odkaz do nového okna
Žaloba pro zmatečnost patří v občanskoprávním řízení spolu s dovoláním a obnovou řízení mezi mimořádné opravné prostředky, tedy prostředky, kterými lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu. Zatímco dovolání slouží k především nápravě nesprávného právního posouzení věci a obnova řízení ...
Co musíte vědět před podpisem smlouvy o dílo podle OZ Otevřít odkaz do nového okna
Vedle kupní smlouvy je smlouva o dílo jedním z nejčastěji uzavíraných dvoustranných závazkových smluvních vztahů. Rozdílnost smlouvy o dílo od kupní smlouvy lze spatřovat především v tom, že v době uzavírání smlouvy o dílo, předmět plnění obvykle neexistuje.
Okamžitě zrušit pracovní poměr lze pouze v případech stanovených zákonem Otevřít odkaz do nového okna
Pracovní poměr může v zásadě zaniknout několika způsoby, a to vzájemnou dohodou obou stran pracovněprávního vztahu, zrušením pracovního poměru ve zkušební době, jednostrannou výpovědí, při níž musí být dodržena výpovědní doba, uplynutím doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán a konečně ...
Kupní smlouva na věc movitou Otevřít odkaz do nového okna
Kupní smlouva je jednou z nejčastěji uzavíraných dvoustranných smluv, mezi jejíž základní náležitosti patří označení smluvních stran, specifikace předmětu koupě a určení ceny. Kupní cena je ujednána dostatečně určitě, je-li ujednán alespoň způsob jejího určení. Mají-li strany vůli uzavřít kupní ...
Pracovní dobu zaměstnance určuje zaměstnavatel, ve svém rozhodování však není neomezený Otevřít odkaz do nového okna
Pracovní dobou doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele, směnou je pak myšlena část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem ...
Právo na život a jiná osobnostní práva v českém právu Otevřít odkaz do nového okna
Osobnostní práva jsou práva společná každému člověku, která se nabývají narozením a zanikají smrtí. Ochrana osobnosti je zakotvena v několika právních předpisech, a to zejména v Listině základních práv a svobod a občanském zákoníku, ale i například v zákoníku práce. V těchto pěti radách zdarma si ...
Zaměstnanec má zákonný nárok na přestávky v práci a nepřetržitý odpočinek Otevřít odkaz do nového okna
Je zřejmé, že zaměstnanec nemůže svou práci vykonávat v kuse po celou stanovenou pracovní dobu, ale naopak během plnění svých pracovních úkolů potřebuje přiměřenou pauzu nejen na jídlo, ale i na oddech. Stejně tak je nezbytné, aby měl zaměstnanec volno mezi jednotlivými pracovními směnami, jinak ...
Náhrada škody na zdraví - bolestné, ušlý výdělek, renta a další Otevřít odkaz do nového okna
V případě, že někdo jinému způsobí škodu na zdraví, a to i nedbalostně, například při autonehodě, je vždy původce škody povinen poškozenému vzniklou škodu nahradit, bez ohledu na to, že kromě toho může nést i trestněprávní odpovědnost. Škoda na zdraví je mnohdy obtížněji vyčíslitelná než například ...
Mediace jako alternativa soudního řízení Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. 9. 2012 je účinný nový zákon o mediaci, který upravuje pravidla pro alternativní řešení sporů, a to formou mediace. Mediací se rozumí postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného ...
Zajištění dluhu Otevřít odkaz do nového okna
Při vzniku jakéhokoliv závazku bývá častou praxi smluvních stran splnění dluhu zajistit některým ze zajišťovacích prostředků, kterých současná právní úprava nabízí nespočet. Každý z nich má jiné výhody a věřitel by měl zvolit vždy ten, který nejlépe zaručí, že jeho pohledávka bude dlužníkem ...
Právo odepřít výpověď a další práva svědka v trestním řízení Otevřít odkaz do nového okna
V téměř každém trestním řízení je nutné k objasnění některých skutečností projednávaného trestného činu předvolat svědky. Podle zákona je každý povinen na předvolání se dostavit a vypovídat jako svědek o tom, co je mu známo o trestném činu a o pachateli nebo o okolnostech důležitých pro trestní ...
Podmínky vzniku a zániku členství v bytovém družstvu Otevřít odkaz do nového okna
Bytové družstvo je právnickou osobou, která tvoří společenství neuzavřeného počtu osob založeného za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Právní úprava týkající se bytového družstva je zakotvena především v zákoně o obchodních korporacích a obecná ustanovení lze nalézt i v občanském ...
Kdy je možné se v civilním řízení bránit dovoláním Otevřít odkaz do nového okna
Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, který se podává proti pravomocným rozhodnutím odvolacího soudu. Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu, prostřednictvím soudu, který rozhodoval věc v prvním stupni. Mimořádnost dovolání spočívá mimo jiné i v tom, že je možné se jím bránit pouze ve velmi ...
Zástavní právo Otevřít odkaz do nového okna
Zástavní právo slouží věřitelům k zajištění jejich pohledávky pro případ, že tento dluh nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy.
Nečinnost žalované strany v soudním řízení může vést k vydání rozsudků pro uznání nebo pro zmeškání Otevřít odkaz do nového okna
Rozsudek patří mezi soudní rozhodnutí, jimiž je meritorně rozhodováno o věci samé. Rozsudkem tak může soud uplatňovaný nárok žalobci přiznat nebo naopak žalobu zamítnout či nárok žalobci přiznat pouze částečně a ve zbylé části ho zamítnout.
Jaké předpoklady vedou k osvojení Otevřít odkaz do nového okna
Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní, kdy předpokladem osvojení je takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodičem a dítětem, nebo že tu jsou alespoň základy takového vztahu. Osvojení nezletilého musí být vždy v souladu s jeho zájmy. Osvojením zaniká příbuzenský poměr ...
Povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců Otevřít odkaz do nového okna
Dne 1. 4. 2012 nabyl účinnosti zákon o specifických zdravotních službách, který mimo jiné stanoví novou povinnost pro zaměstnavatele zajistit pro zaměstnance lékaře, který bude na základě písemné smlouvy zajišťovat pracovnělékařské služby. Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby preventivní, ...
Nájem prostorů sloužících k podnikání Otevřít odkaz do nového okna
Nájem prostorů sloužících k podnikání upravuje stejně jako nájem bytu občanský zákoník, nevztahují se však na něj tak striktní pravidla. U pronájmu prostorů sloužících k podnikání tak mají smluvní strany daleko větší smluvní volnost a mohou si sjednat si tak podmínky nájmu, které co nejvíce ...
Kdy a za jakých podmínek je možné zastoupení na základě plné moci Otevřít odkaz do nového okna
Téměř při jakémkoliv právním jednání je možné se nechat zastoupit jinou osobou. Zástupce neboli zmocněnec je pak oprávněn jednat za zastoupenou osobu (zmocnitel) jejím jménem. Ze zastoupení následně vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Kromě smluvního zastoupení na základě dohody o plné ...
K limitaci odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jelikož při výkonu pracovní činnosti přicházejí zaměstnanci často do styku s majetkem vyšší hodnoty, je vhodné si v krátkosti shrnout, jaká ...
Šikana na pracovišti (mobbing, bossing a další) můžou vést až k sebevraždě Otevřít odkaz do nového okna
K šikaně nemusí docházet pouze při výkonu vojenské služby, na školách. K šikanóznímu chování vůči jinému může docházet i na jiných místech, a to například v pracovním prostředí. Tento jev se odborně nazývá jako mobbing.
Družstevní, nájemní a vlastní bydlení aneb výhody a nevýhody Otevřít odkaz do nového okna
Paní Jarmila Malinová se rozhodla opustit společnou domácnost, kterou vedla se svým přítelem Lubomírem, a to proto, že s ním již dále nechtěla žít pod jednou střechou, neboť Lubomír měl sklon k alkoholu a také ji psychicky týral. Pro nové bydlení si vyhlídla tři dobře vypadající byty o velikosti ...
Je-li plněno bez právního důvodu, jde o bezdůvodné obohacení Otevřít odkaz do nového okna
Bezdůvodné obohacení kdysi právní úprava označovala mimo jiné také jako neoprávněný majetkový prospěch. Bez ohledu na právní terminologii se jedná obvykle o situaci, kdy je jedna osoba bezdůvodně zvýhodněna na úkor jiné osoby, přičemž toto zvýhodnění obvykle spočívá ve zvýšení majetku obohaceného ...
Předsmluvní odpovědnost Otevřít odkaz do nového okna
Každý může vést jednání o smlouvě svobodně a není tak povinen uzavřít smlouvu, pokud o ní není plně přesvědčen, nicméně i jednání směřující k uzavření smlouvy musí být stranami vedeno v souladu s principem poctivosti. Občanský zákoník výslovně upravuje nepoctivé jednání při uzavírání smluv a zavádí ...
Založení spolku Otevřít odkaz do nového okna
Vinaři z obce Vínovice se rozhodli sdružit za účelem pořádání společenských akcí, na kterých se budou koštovat vína z blízkého okolí. Inspirovali se sousední vesnicí Vínovničky, kde jim poradili registrovat se na ministerstvu vnitra.
Právo stavby Otevřít odkaz do nového okna
S účinností nového občanského zákoníku došlo k obnovení principu superficies solo cedit, tedy povrch ustupuje půdě nebo jinými slovy, stavba se stává součástí pozemku, na němž je postavena. Jako každá zásada i tato má své výjimky, přičemž jednou z nich je právo stavby. Právo stavby je věcné právo ...
Nemovitost bez příjezdové cesty Otevřít odkaz do nového okna
Tento článek je zaměřen na možnosti, které nabízí platná právní úprava v případě, vlastníte-li nemovitost, k níž není zajištěn přístup z veřejné komunikace. V tomto článku vám poskytneme pět rad, jakým způsobem lze zřídit přístup k takové nemovitosti.
Nejčastější prohřešky zaměstnanců a jejich možné důsledky Otevřít odkaz do nového okna
Obvykle se v našich článcích věnujeme právům zaměstnanců a jím korespondujícím povinnostem zaměstnavatelů. V těchto pěti radách zdarma se však naopak zaměříme na základní povinnosti zaměstnanců, a to především na důsledky, které vyplývají z jejich porušování.
Neplatnost právních jednání Otevřít odkaz do nového okna
Denně činíme množství právních jednání, kdy mezi nejčastější pak patří především různé typy smluv, tedy právní jednání, které právní teorie označuje za dvoustranné, v běžném životě však činíme i spoustu jednostranných právních jednání, jako je například závěť, výpověď, atd. Právní jednání vyvolává ...
Jak zabezpečit svůj majetek před odjezdem na dovolenou Otevřít odkaz do nového okna
Léto je v plném proudu a s ním i období, kdy většina z nás využije alespoň část letních měsíců k odpočinku od práce, a to obvykle prostřednictvím zahraničních zájezdů či i pobytu v atraktivních místech v tuzemsku. Tento čas je však i velmi příhodný pro zloděje.
Kdy může zaměstnavatel kontrolovat zaměstnance Otevřít odkaz do nového okna
Podle průzkumu, který proběhl v USA, přicházejí tamní zaměstnavatelé dohromady až o několik biliónů dolarů ročně v důsledku pracovní neaktivity zaměstnanců, kteří podstatnou část pracovní doby tráví na sociálních sítích, slevových serverech, aukcí a dalších volnočasových internetových stránkách.
Oddlužení jako způsob řešení úpadku Otevřít odkaz do nového okna
Manželé Malinovi měli na podzim mnoho potřebných výdajů, a to když se jim pokazila pračka, když se jim podařilo vytopit sousedy, kteří požadovali z titulu nákladů na opravu poškozených zdí částku 10.000 Kč. Kromě toho měli půjčky i z předchozích let, které však do této doby poctivě spláceli. Z ...
Vzájemný vztah občanského zákoníku a zákoníku práce (započtení na mzdu, ústní pracovní smlouva, předsmluvní odpovědnost) Otevřít odkaz do nového okna
Aleš Malina je čerstvým absolventem středního odborného učiliště - oboru stolař. Po převzetí výučního listu se ihned vydal na personální oddělení velké společnosti zabývající se výrobou nábytku. Tam mu sdělili, že zrovna mají jedno volné místo a že může nastoupit hned druhý den. Vedoucí ...
Odstoupení od smlouvy Otevřít odkaz do nového okna
Odstoupit od smlouvy lze pokud: smlouva byla uzavřená přes internet, odstoupení bylo sjednáno smluvně, při prodlení dlužníka, spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě neodstranitelné vady, odstoupení učiňte vždy písemným podáním.
Ochrana proti domácímu násilí Otevřít odkaz do nového okna
Domácí násilí zpravidla zahrnuje dlouhodobé fyzické či psychické násilí, které se odehrává převážně ve společném obydlí mezi blízkými osobami. Jednotlivé útoky mohou mít různou podobu, od zesměšňování, slovního napadání, sociální izolace až po vydírání, vyhrožování nebo fyzické útoky. Jak se však ...
Hroby, hrobky a hrobová místa Otevřít odkaz do nového okna
Vymezení rozdílů mezi hroby, hrobkami a hrobovými místy, jejich právní povaha, hrobové zařízení v dědickém řízení.
Je-li zaměstnanec postižen povodní, má nárok na pracovní volno Otevřít odkaz do nového okna
Povodně čas od času sužují i Českou republiku, přičemž v mnoha městech v případě povodní naprosto selhává doprava a lidé zůstávají uvězněni ve svých domovech. Většina z nás však musí chodit do zaměstnání. Jak ovšem řešit situace, kdy máte zcela zatopený dům či nemáte možnost se do zaměstnání ...
Při převodu nemovitostí vzniká povinnost uhradit daň z nabytí nemovitých věcí nebo daň z příjmu Otevřít odkaz do nového okna
Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, který nahradil zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti. Došlo tak k menší změně právní terminologie, kdy pro daň z převodu nemovitosti se nyní používá termín daň z nabytí ...
Jak postupovat v případě zadluženého dědictví Otevřít odkaz do nového okna
Nabytí dědictví už dávno neznamená jen radostné majetkové přilepšení dědice. S ohledem na velké množství zadlužených Čechů rostou i případy, kdy dědicům zůstanou po zemřelém pouze dluhy.
Následky zániku manželství Otevřít odkaz do nového okna
K zániku manželství může dojít rozvodem nebo smrtí manžela. Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Jaké jsou následky zániku manželství?
Ochrana osobnosti - ochrana podoby, zákonné licence, bulvár Otevřít odkaz do nového okna
Karel Malina je čilý postarší pán, který se rád zajímá o záležitosti veřejného dění. Na úřední desce se dozvěděl, že se brzy bude konat veřejné projednání návrhu nového územního plánu jeho obce, na kterém on, jako bývalý zaměstnanec výboru pro ochranu životního prostřední, nesměl chybět. Nový ...
Osvojení - okamžitá péče, osvojení nezletilého i zletilého, informační povinnost Otevřít odkaz do nového okna
Pan Robert s paní Eliškou se po 10 letech šťastného manželství rozhodli pro adopci nezletilého dítěte. O adopci se zajímali už delší dobu, a když našli 13letou Míšu, o kterou se její maminka nemohla z vážných zdravotních důvodů starat, nebylo třeba hledat jiné dítě.
Vazba není důkazem o vině obviněného Otevřít odkaz do nového okna
V průběhu trestního řízení může vyvstat potřeba zajistit osobu, proti níž se trestní řízení vede, a to jejím dočasným umístěním do vazby. Vzít do vazby lze toliko osobu, proti níž již bylo zahájeno trestní stíhání. O vzetí do vazby je třeba bez průtahů vyrozumět některého rodinného příslušníka ...
Právo na náhradu nemajetkové újmy způsobené trestnou činností Otevřít odkaz do nového okna
Soudy v rámci trestního řízení mohou rozhodovat jak o náhradě škody, tak o nárocích poškozeného na náhradu nemajetkové újmy způsobené trestnou činností. Toto řízení, jenž je vedeno samostatně, avšak souběžně s hlavním trestním řízením, se označuje jako tzv. adhezní řízení. Tento článek je zaměřen ...
Určování rodičovství – matka je vždy jistá, otec stále nejistý Otevřít odkaz do nového okna
Pan Jaroslav Malina přicestoval do České republiky z Kanady, kam se před sedm a půl rokem odstěhoval za účelem získání lépe placeného místa. V Kanadě Jaroslav žije již pět let se svojí stávající přítelkyní i přesto, že před deseti lety uzavřel v České republice manželství s Martinou Malinovou. Do ...
Každý má právo na svobodný přístup k informacím Otevřít odkaz do nového okna
Povinnými subjekty, které mají podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon ...
Nahrazení péče rodičů jinými formami rodinné péče Otevřít odkaz do nového okna
Pečovat o dítě by měli primárně jeho rodiče, mohou však nastat situace, kdy rodiče tuto péči z nějakého důvodu vykonávat nemohou nebo ji vykonávat nechtějí. Tyto případy pak řeší zákon o rodině, který stanoví, kdo se bude o dítě starat namísto rodičů.
Registrované partnerství Otevřít odkaz do nového okna
Slečna Jarmila se slečnou Natašou již delší dobu spolu žily ve společné domácnosti a rozhodly se svůj vztah legalizovat vstupem do registrovaného partnerství.
Prodej nemovitosti přes realitní kancelář Otevřít odkaz do nového okna
Tento článek je zaměřen na pravidla a rady, kterými byste se měli řídit, rozhodnete-li se prodat svou nemovitost prostřednictvím realitní kanceláře. Prodej nemovitosti přes realitní kancelář nabízí pro vlastníka prodávané nemovitosti značné výhody, zejména nemá-li potřebné znalosti a zkušenosti, ...
Oprávnění příslušníků Celní správy Otevřít odkaz do nového okna
Před vstupem České republiky do Schengenského prostoru mezi hlavní činnosti celníků náležely zejména kontroly osob překračujících naše státní hranice. Dnes je jejich úkolem především dohled nad bezpečností přepravovaného zboží a výběr cel. Celníci však mají mimo jiné mnoho významných práv a ...
Právo na osobní styk rodiče s dítětem Otevřít odkaz do nového okna
V případě, že se rozvádíte a máte děti, musí soud rozhodnout o výkonu rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství. Soud může schválit dohodu rodičů, pokud dohodnutý způsob výkonu rodičovské odpovědnosti je v souladu se zájmem dítěte.
Ústavní soud vyhověl námitkám řidiče, právně zastoupeného Mgr. Petrem Kaustou, ve věci dopravní nehody v důsledku níž došlo k úmrtí ročního dítěte Otevřít odkaz do nového okna
Ústavní soud se zastal řidiče, právně zastoupeného advokátem Mgr. Petrem Kaustou, jenž se před čtyřmi lety při couvání se svým osobním motorovým vozidlem v prostoru obytné zóny na parkovišti před obchodním domem střetl s ročním dítětem, které v důsledku tohoto střetu zemřelo. Ústavní soud ve ...
Péče o dítě po rozvodu manželství Otevřít odkaz do nového okna
Soud schválil dohodu rodičů Karla a Adély Malinových o úpravě poměrů k nezletilému Jakubovi pro dobu po rozvodu jejich manželství. V dohodě bylo stanoveno, že Jakub se svěřuje do výlučné péče matky s tím, že otec má právo styku s Jakubem každý lichý kalendářní víkend.
Výživné mezi rodiči a dětmi, ostatními příbuznými a manžely (obecně také alimenty) Otevřít odkaz do nového okna
Výživným je rozuměno především zabezpečování základních a jiných potřeb někoho jiného, kdo tak nemůže učinit sám. O vyživovací povinnosti se hovoří zejména v souvislosti ve vztahu matka dítěte a otec, kteří spolu nežijí, popř. jsou rozvedeni.
Presumpce neviny zaručuje obviněnému nejen právo na obhajobu Otevřít odkaz do nového okna
Obviněným se stává podezřelý z trestného činu v okamžiku, jakmile je mu doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání. V tomtéž momentě však osoba obviněná z trestného činu získává možnost uplatňovat práva, které jí z pozice obviněného přísluší.
Za korupci hrozí vysoké tresty příjemci i poskytovateli úplatku Otevřít odkaz do nového okna
Definici korupce nenalezneme v žádném českém právním předpise. Podle Občanskoprávní úmluvy proti korupci, ratifikovanou Českou republikou v roce 2003 se korupcí rozumí „přímé či nepřímé vyžádání, nabídnutí, předání nebo přijetí úplatku či jakékoliv jiné nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně, ...
Dlužník vám neplní dluh, pohledávku můžete postoupit Otevřít odkaz do nového okna
Předmětem úplatného nebo bezúplatného převodu mohou být nejen věci movité či nemovité, ale i například pohledávky. Převádět pohledávky je možné prostřednictvím jejich postoupení, čímž dojde ke změně věřitele. Smlouva o postoupení pohledávky musí být písemná a nevyžaduje se k ní souhlas dlužníka. S ...
Výživné na děti – plnění výživného, soudní řízení a vymáhání Otevřít odkaz do nového okna
Pan Robert Malina s paní Miluší Malinovou uzavřeli dohodu o úpravě poměrů k nezletilému synovi Pavlovi po dobu po rozvodu. V dohodě, kterou soud rozsudkem schválil, bylo stanoveno, že syn se po rozvodu svěřuje do péče Miluše Malinové a Robert Malina se zavazuje platit každý měsíc výživné ve výši ...
Výživné na děti – nárok, rozsah a vymáhání Otevřít odkaz do nového okna
Matěj Malina je 23 letý student soukromé obchodní akademie. Od té doby, co ukončil povinnou školní docházku, navštěvoval střední odborné učiliště, kde studoval učební obor – stolař. Po vyučení (v jeho 18 letech) se rozhodl pokračovat v dalším studiu, a to proto, že se mu zkrátka nechtělo ještě ...
Jak vypořádat společné jmění manželů Otevřít odkaz do nového okna
Předně se na rozdělení společného jmění s bývalým manželem pokuste dohodnout, požádejte o vypořádání soud návrhem na rozdělení společného majetku, v případě nedohody může o rozdělení rozhodnout zákon.
Jak se zbavit nechtěného spoluuživatele Vašeho domu nebo bytu Otevřít odkaz do nového okna
Chystáte se prodat nebo pronajmout Váš dům či byt, ale brání Vám v tom Vaši příbuzní, kteří dům odmítají opustit? Máte problémy s bývalým partnerem, který se i po Vašem rozchodu, nemá v úmyslu vystěhovat z Vašeho bytu?
Exekuce a její druhy Otevřít odkaz do nového okna
Počet osob postižených exekucí není rozhodně nízký a denně přibývá počet těch, co své závazky nejsou schopni splácet a strašák jménem exekuce se pro ně stává nevyhnutelným.
Silniční kontrola Otevřít odkaz do nového okna
Dobrý den pane řidiči, silniční kontrola, předložte Vaše doklady prosím. Pravděpodobně jedna z nejméně oblíbených vět, se kterou se mohou řidiči vozidel setkat. Přesto jsou silniční kontroly nedílnou součástí provozu na pozemních komunikacích, a to ať se jedná jen o namátkové kontroly vozidel nebo ...
Společné jmění manželů (SJM) – exekuce a vypořádání Otevřít odkaz do nového okna
Helena se při oslavách příchodu Nového roku, na náměstí v Ostravě, seznámila s o 10 let mladším Richardem Malinou. Po krátké známosti a zejména naléhání Richarda si 30. května 2014 oba řekli své ano a vstoupili do svazku manželského. Dva měsíce na to, začaly chodit na jejich společnou adresu různé ...
Rozvodové řízení – podmínky a novinky Otevřít odkaz do nového okna
Manželé Jan a Jana Malinovi se po dlouhodobých sporech rozhodli jít každý svou cestou. Naštěstí spory vedli smírnou formou a slovo dohoda jim nebylo cizí. Rozhodli se proto pro tzv. „smluvený“ rozvod, avšak starost jim dělalo to, že nesplní podmínku uvedenou v občanském zákoníku.
Určování otcovství Otevřít odkaz do nového okna
V českém právu platí odjakživa zásada „mater sempre certa est“, neboli matka dítěte je žena, která dítě porodila (a to i v případě náhradního mateřství, kdy se žena dohodne s jinou ženou, že v sobě odnosí její embryo – tzv. surrogátní dohody jsou v české právní úpravě zakázány). U otce ...
Jak postupovat v případě dědění Otevřít odkaz do nového okna
Na základě současné právní úpravy lze v zásadě dědit majetek po zemřelém ze dvou právních důvodů. Prvním z nich je platná závěť zůstavitele, a druhým je dědění v rámci zákonné dědické posloupnosti, která se uplatní tehdy, jestliže zemřelý žádnou závěť po sobě nezanechal, popř. projev jeho poslední ...
Kdy má zaměstnanec nárok na příplatky za práci Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnanec vykonává zaměstnání zejména za účelem dosahování mzdy, kterou si se zaměstnavatelem sjednal. V určování výše mzdy je zaměstnavatel limitován pouze ustanoveními o minimální a zaručené mzdě. Vedle nároku na mzdu za vykonanou práci však může zaměstnanci přímo ze zákona vzniknout právo na ...
Ve kterých případech lze zaměstnance převést na jinou práci Otevřít odkaz do nového okna
V zásadě platí, že zaměstnance lze převést na jinou práci, než má uvedenou v pracovní smlouvě jen na základě změny pracovní smlouvy, se kterou musí souhlasit zaměstnavatel i zaměstnanec. Zákoník práce však v určitých případech připouští převedení zaměstnance na jinou práci i bez jeho souhlasu.
Kdy je dlužník v prodlení Otevřít odkaz do nového okna
Novomanželé Malinovi si do svého bytu plánovali koupit novou kuchyňskou linku, neboť původní kuchyňská linka v bytě, do kterého se nastěhovali, již byla v havarijním stavu. Pan Malina domluvil schůzku s jednatelem místní společnosti KuchLin s.r.o., která se specializovala na výrobu kuchyňských ...
Spolky – přechod na novou úpravu Otevřít odkaz do nového okna
Fotbalový klub pod názvem TJ Nový zákonov, jež svou existenci datuje již od 30. let 20. století má dohromady 30 členů. Stanovy fotbalového klubu nebyly dotčené změnou více jak dvacet let, ale s tím si předseda klubu pan Borůvka po celou dobu nedělal starost. Zděšení ve vedení oddílu nastalo v ...
Podílové spoluvlastnictví Otevřít odkaz do nového okna
Věc nemusí vlastnit pouze jeden vlastník, ale naopak jedna a tatáž věc může být ve vlastnictví neomezeného počtu osob. Pokud pak není právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak, jsou podíly všech spoluvlastníků stejné.
Nároky zaměstnance při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Otevřít odkaz do nového okna
Téměř jakákoliv pracovní činnost v sobě obnáší riziko úrazu popř. nemoci z povolání, byť výkon některých zaměstnání je rizikovější více a některý méně. Ne každý úraz, ke kterému dojde v zaměstnání, však musí být nutně úrazem pracovním - např. úraz, který si zaměstnanec přivodí sice v zaměstnání, ...
Cyklisté pozor! Na přejezdu pro cyklisty nemáte absolutní přednost Otevřít odkaz do nového okna
Cyklostezka přerušená přechodem pro chodce, kde musejí cyklisté sesedat – to byl až donedávna obrázek běžný v každém větším i menším městě či obci. Velkou úlevu milovníkům jízdních kol přináší nové dopravní značení sdruženého přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty. V praxi to znamená, že v ...
Zajištění dluhu – ručitelský závazek, zástava a další zajištění Otevřít odkaz do nového okna
Pan Jahoda působil na své okolí velmi seriozním dojmem a v ostatních lidech budil dojem, že je velmi spolehlivý. Přesto si pan Malina vyžádal i ručitelské prohlášení, které podepsala matka pana Jahody. Svoji vizi o prodeji amerických dezertů se snažil pan Jahoda naplnit za každou cenu. Bohužel mu ...
Jak se bránit proti neohleduplným sousedům Otevřít odkaz do nového okna
Jak se bránit v mezích zákona při sousedském sporu se dozvíme v následujících pěti radách. Hned na začátku je důležité také poznamenat, že práva a povinnosti vzájemně sousedících osob se liší rovněž v závislosti na tom, o jaký typ bydlení se jedná; zda jde o rodinný dům, nájemní nebo družstevní ...
Jak si počínat před nákupem dovolené a co dělat, když vybraná dovolená nenaplňuje Vaše představy Otevřít odkaz do nového okna
Dovolená je časem, na který se všichni těšíme celý pracovní rok, spoříme si ni a právem by tedy měla taková, jakou si ji naplánujeme či nám její představu načrtnou cestovní kanceláře.
Domácí násilí Otevřít odkaz do nového okna
Domácí násilí bylo po dlouhá léta veřejným tabu, kdy společnost vůči násilným vztahům v rodinách zavírala oči a předstírala, že je nevidí, přičemž i samotný stát se od těchto případů zcela distancoval a odmítal se do nich jakýmkoliv způsobem vměšovat, s tím, že se jedná o výlučnost záležitost ...
Jak správně u zaměstnavatele čerpat dovolenou Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnanci, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru, vzniká za podmínek stanovených v zákoníku práce právo na dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část. Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce a u zaměstnanců ve veřejném sektoru 5 týdnů v kalendářním roce.
Změny závazku - převzetí majetku, postoupení smlouvy, narovnání a další Otevřít odkaz do nového okna
Krásná zákoutí podhůří Beskyd lákají kdekoho. Jedno z těchto přírodou zalitých míst nabízela i vesnička Netolickov, kde se naskytla panu Václavu Borůvkovi jedinečná příležitost v podobě koupi pozemku. V tomto nádherném kraji nedotčeném civilizací se rozhodl postavit chatu, ve které by trávil chvíle ...
Právní jednání - neplatnost, forma a výklad Otevřít odkaz do nového okna
Pan Jahoda si u jisté nábytkářské společnosti objednal skříň, a to i s dovozem do domu. Když řidič skříň v rozloženém stavu panu Jahodovi dovezl a složil před domem, došlo mezi panem Jahodou a řidičem ke sporu. Pan Jahoda trval na tom, že mu má rozloženou skříň donést až do domu a tam i celou ...
Zákonná posloupnost dědění Otevřít odkaz do nového okna
Přesto, že se spousta osob rozhodne ke svému majetku pro případ smrti pořídit závět, bývá nejčastějším právním důvodem dědění v České republice právě dědické nástupnictví ze zákona.
Jak správně postupovat při reklamaci Otevřít odkaz do nového okna
Stejně jako v případě článku ohledně pravidel nakupování na internetu je tento příspěvek zaměřen na spotřebitele, čili osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, a to na postup reklamace vadného zboží zakoupeného v obchodě. Je-li ...
Jak správně podat odvolání proti soudnímu rozhodnutí Otevřít odkaz do nového okna
Pokud jste nebyli s Vaší občanskoprávní žalobou úspěšní, popřípadě jste neuspěli v civilním sporu, v němž jste figurovali jako žalovaní, téměř vždy máte možnost podat proti rozhodnutí soudu odvolání. Odvolání patří mezi řádné opravné prostředky a lze se jim bránit obecně proti všem rozsudku soudu ...
Jak postupovat v případě darování Otevřít odkaz do nového okna
Pojmovým znakem darování je jeho bezplatnost, to znamená, že určitá osoba (dárce) věnuje druhé osobě (obdarovanému) svou věc, či soubor věcí, aniž by za ně požadoval nějakou protihodnotu.
Katastr nemovitostí - Co je psáno, to je dáno Otevřít odkaz do nového okna
Pan Jindřich Malina se se svou rodinou rozhodl koupit byt, který viděl na prodej v novinách. Byt podle výpisu z katastru nemovitostí patřil Zdeňkovi Borůvkovi. Třípokojový byt se manželům Malinovým velice líbil, dokonce byl i za dobrou cenu v porovnání s obdobnými byty tohoto typu. Kupní smlouvu o ...
Vzájemná práva a povinnosti registrovaných partnerů Otevřít odkaz do nového okna
Od roku 2006 mohou páry stejného pohlaví v České republice uzavřít registrované partnerství. V registrovaném partnerství mají partneři stejná práva a stejné povinnosti.
Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budov Otevřít odkaz do nového okna
1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela zákona o hospodaření energií, která rozšiřuje případy, ve kterých je nutné zpracovat k budovám průkaz energetické náročnosti, do této doby se tato povinnost týkala pouze novostaveb a větších rekonstrukcí budov.
"Šmejdi" - nekalé praktiky na předváděcích akcích Otevřít odkaz do nového okna
Zákon o ochraně spotřebitele zakazuje užívání nekalých obchodních praktik při nabízení nebo prodeji výrobků a služeb. Za nekalou obchodní praktiku se považuje, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že ...
Jaká jsou pravidla při sjednávání výše mzdy Otevřít odkaz do nového okna
Je zřejmě, že většina z nás nevykonává své zaměstnání jen proto, „že dělání všechny smutky zahání, ale především proto, abychom za vydělané peníze byli schopni pokrýt zejména své základní hmotné potřeby. Výše mzdy je tak pro mnohé i kritériem při hledání práce. Přesto, že výše mzdy by měla ...
Jak úspěšně realizovat rozvod manželství Otevřít odkaz do nového okna
... podat žádost o rozvod manželství. Dohodněte se na rodičovské zodpovědnosti a pokuste se o nesporný rozvod. K vypořádání společného jmění manželů si připravte návrh.
Chcete-li si zajistit pohledávku, využijte směnku Otevřít odkaz do nového okna
Směnky patří mezi velmi rozšířený a zároveň oblíbený zajišťovací instrument závazkových smluvních vtahů. Pro věřitele mají směnky tu výhodu, že se peněžní sumy zajištěné směnkou nemusí domáhat prostřednictvím podáváním žaloby, nýbrž mohou podat návrh na vydání směnečného platebního rozkazu.
Jak postupovat před nákupem automobilu Otevřít odkaz do nového okna
To, že je nutné před nákupem automobilu tento zkontrolovat, nejlépe zkušeným mechanikem, tj. zda stav, počet najetých kilometrů, staří a další podstatné technické skutečnosti, odpovídají informacím uváděnými prodejcem, jistě většina kupujících ví.
Nabytí vlastnického práva - neoprávněná stavba Otevřít odkaz do nového okna
Pan Jaromír Malina se rozhodl na svém pozemku postavit garáž pro svůj automobil. Jakmile započal se stavbou garáže, rozhodl se, že za zbytek staviva si ještě postaví udírnu. Garáž postavil za necelé tři měsíce a udírnu poté asi za čtrnáct dní. Měsíc po dokončení udírny Jaromíra navštívil jeho ...
Nabytí vlastnického práva - poctivý nálezce Otevřít odkaz do nového okna
Pan Malina se v květnu zúčastnil koncertu regionální rokové kapely Ostravačka, který se konal ve večerních hodinách na místním fotbalovém hřišti. Během koncertu vypil dohromady 8 dvanácti stupňových piv, které ho přivedly do takového stavu, že ztratil švýcarské hodinky v hodnotě 8.000 Kč, starý ...
Jak postupovat při uzavírání zápůjčky Otevřít odkaz do nového okna
Rozhodli jste se, že někomu zapůjčíte dočasně své finanční prostředky či sami o zápůjčku usilujete? Vyplatí se sepsat kvalitní smlouvu, na jejímž základě budou práva a povinnosti obou smluvních stran jasně dána, a v případě nejasností či sporů budou mít svá tvrzení o co opřít.
Pravidla při nákupu zboží přes internet Otevřít odkaz do nového okna
Každý z nás čas od času řeší nějakou právní otázku, častokrát si však ani neuvědomujeme, že konkrétní záležitost v sobě skýtá mnohem více právních problémů a její řešení není tak jednoduché, jak se mohlo zpočátku zdát.
Pravidla při poskytování dávek z nemocenského pojištění Otevřít odkaz do nového okna
Každý z nás čas od času řeší nějakou právní otázku, častokrát si však ani neuvědomujeme, že konkrétní záležitost v sobě skýtá mnohem více právních problémů a její řešení není tak jednoduché, jak se mohlo zpočátku zdát.
Ve kterých případech Vás může legitimovat strážník obecní policie a jaká jsou jeho další oprávnění Otevřít odkaz do nového okna
Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Úkolem obecní policie je zabezpečování veřejného pořádku v rámci obce a plnění dalších úkolů, přičemž ve stanoveném rozsahu spolupracuje s Policií České republiky, státními orgány a orgány ...
Bytové spoluvlastnictví a jeho úskalí Otevřít odkaz do nového okna
V malé obci tři stavebníci postavili krásný moderní dům, který se skládal z devíti bytových jednotek. Vlastníkem tří z nich byl pan Václav Malina, další tři měl ve vlastnictví Mikeš Borůvka a zbývající jednotky vlastnila paní Helenka Nováková. Všichni tři vlastníci se rozhodli, že si pro větší ...
Zrušení a oddělení spoluvlastnictví Otevřít odkaz do nového okna
Sourozenci Břéťa a Vláďa Malinovi již z dob dospívání měli spolu velmi napjaté vztahy. Břéťa byl velmi manuálně šikovný, takový domácí kutil. Rád trávil volný čas v otcově dílně a otec za to byl na Břéťu náležitě pyšný a také to okázale dával všem okolo najevo. Vláďa to těžce snášel, neboť nabyl ...
Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce u nájmu bytu Otevřít odkaz do nového okna
Na základě řádně uzavřené nájemní smlouvy k bytu je hlavní povinností pronajímatele odevzdat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání (pokud se nedohodne s nájemcem, že byt může být i nezpůsobilý k tomuto užívání) a základní povinností nájemce je platit pronajímateli dohodnuté nájemné a ...
Chcete se v trestním řízení vyhnout trestu? Využijte možnosti podmíněného zastavení trestního stíhání Otevřít odkaz do nového okna
Jedním ze způsobu, jímž lze rozhodnout v trestním řízení, je tzv. podmíněné zastavení trestního stíhání dle § 307 a násl. trestního řádu. Trestní stíhání lze podmíněně zastavit jen v řízení o přečinech, tj. v řízení o nedbalostních trestných činech a těch trestných, na které zákon stanoví hranici ...
Jak správně podat žalobu (žádost) o rozvod manželství Otevřít odkaz do nového okna
Právník radí: kterém soudu žalobu o rozvod manželství (obecně žádost o rozvod) adresovat, jaký bude soudní poplatek, obsah podání. Vzor ke stažení.
Jak postupovat při prodeji nebo nákupu nemovitosti Otevřít odkaz do nového okna
Jelikož se při převodu nemovitosti často jedná o majetek velké hodnoty, platí pro kupní smlouvy ohledně nemovitostí přísnější zákonné požadavky.
Spoluvlastnictví – správa společné věci Otevřít odkaz do nového okna
Tonda Malina se svými dvěma bratry zdědil po svých rodičích krásné stavení. Dědictví nabyli bratři do spoluvlastnictví. Nejstarší Jenda se s těhotnou manželkou do stavení nastěhoval. Tonda ani Vojta nic nenamítali, protože věděli, že Jenda nutně potřebuje zajistit rodině přístřeší a mimo jiné jim ...
Náhrada škody – za odložené věci neručíme Otevřít odkaz do nového okna
Rodina Malinových se rozhodla vyrazit na výlet do Beskyd. První den navštívili Lysou horou a také přehradu Šanci. Na vrcholu Lysé hory se seznámili s dalším turistou Lukášem Jahodou, který jim doporučil navštívit také horu Smrk, ze které se nabízí krásný výhled. Po sestupu z Lysé hory a návštěvy ...
Zvláštní pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o děti Otevřít odkaz do nového okna
Právo žen na zvláštní pracovní podmínky stanoví přímo Listina základních práv a svobod ve svém článku č. 29, tato zvláštní ochrana je dána rovněž i osobám zdravotně postiženým a mladistvým zaměstnancům. Zákoník práce tuto zvláštní ochranu blíže rozvádí.
Narovnání v trestním řízení je cestou k beztrestnosti Otevřít odkaz do nového okna
Trestní řád zná v současnosti dva způsoby skončení trestního řízení, jimiž se zastavuje trestní stíhání i za situace, že se obviněný ke spáchanému činu doznal, a to podmíněné zastavení trestního stíhání a narovnání. Oba typy odklonů trestního řízení lze využít pouze v řízení o přečinech. Na rozdíl ...
Promlčení dluhů a jiných závazků Otevřít odkaz do nového okna
Právo se promlčuje, jestliže nebylo vykonáno v době stanovené zákonem. Promlčují se všechna majetková práva s výjimkou práva vlastnického. Rovněž se nepromlčují práva z vkladů na vkladních knížkách nebo na jiných formách vkladů a běžných účtech, pokud vkladový vztah trvá. Zástavní práva se ...
Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance Otevřít odkaz do nového okna
V tomto díle se zaměříme na další důležité osobní překážky zaměstnanců, stanovené nařízením vlády č. 590/2006 Sb., které kromě okruhu pracovních překážek stanoví rovněž rozsah pracovního volna v případě těchto překážek a také to, zda zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu či nikoliv.
Náhrada škody – náhrada za zranění či usmrcení zvířete Otevřít odkaz do nového okna
Pan Cyril Malina je vášnivý pejskař, který se věnuje tomuto koníčku již přes 30 let. Pravidelně se svým německým ovčákem Maxem trénuje na cvičáku, kde se také seznámil s dalším pejskařem, panem Zbyškem Borůvkou. Zbyšek na cvičák nechodil tak úplně dobrovolně, neboť ho k tomu nutila manželka Liběna. ...
Náhrada škody – osoba nebezpečných vlastností Otevřít odkaz do nového okna
Pan Malina se každý týden schází se svými přáteli v klubovně, kde společně hrají mariáš. Jednou jej oslovil Petr Borůvka, známý svou kleptomanií, aby ho vzal mezi své přátele. Malina chvíli váhal, neboť si byl vědom jeho špatných vlastností. Nakonec ho však mezi své přátele vzal. Přátelé z klubovny ...
Na co si dávat pozor při uzavírání nájemní smlouvy k bytu z pohledu nájemce Otevřít odkaz do nového okna
Pokud nevlastníte svůj vlastní dům nebo byt, je další z možností bydlení v pronájmu. Mezi výhody pronájmu patří především to, že nájemci je jako slabší straně nájemního vztahu stejně jako například v případě spotřebitelů poskytována zvýšená právní ochrana.
Jak vyloučit nežádoucí osoby z dědění Otevřít odkaz do nového okna
Rodinné a příbuzenské vztahy nebývají vždy zrovna ideální a určitě někteří z Vás přemýšleli nad tím, že byste neradi zanechali svůj majetek, o který jste se přičiňovali celý život právě někomu z rodiny, s nímž vůbec nevycházíte.
Pravomoci policisty České republiky Otevřít odkaz do nového okna
Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti.
Oprávnění a povinnosti příslušníků hasičského záchranného sboru Otevřít odkaz do nového okna
Základním posláním Hasičského záchranného sboru České republiky je ochrana životů, zdraví obyvatel a majetku před požáry a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech (například asistence při dopravních nehodách). Úkoly hasičského záchranného sboru plní příslušníci hasičského záchranného ...
Sousedské vztahy - úskalí při opravě či přestavbě nemovitosti Otevřít odkaz do nového okna
Slečna Vilemína Borůvková pochází z rozvětvené rodiny Borůvkových. Jednoho krásného dne zdědila po svých předcích obrovský statek, do kterého se následně přestěhovala. Jak už tak bývá zvykem, rozhodla se uspořádat tzv. „kolaudační“ večírek. Pozvala pár přátel, kteří zajistili kromě skvělé ...
Sousedské vztahy a imise Otevřít odkaz do nového okna
Do malebné vesničky Jahůdkov se přistěhovali noví manželé Borůvkovi se třemi dětmi a dvěma psy. Jejich jedinými sousedy byli postarší manželé Malinovi, kteří byli zvyklí na samotu a klid, který v bydlení doposud měli. To se však změnilo a Malinovým začal vadit nejen štěkot psů ale i zápach ...
Překážky v práci Otevřít odkaz do nového okna
Překážky v práci mohou existovat jak na straně zaměstnance, kdy zaměstnanec nemůže řádně vykonávat náplň své pracovní činnosti, tak i na straně zaměstnavatele, kdy naopak zaměstnavatel není schopen přidělovat zaměstnanci práci podle jeho pracovní smlouvy.
Povinnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu zaměstnance Otevřít odkaz do nového okna
Byli jste poškozeni trestným činem a nevíte, jakým způsobem se podává trestní oznámení? Podoba trestního oznámení nezávisí na tom, pro jaký trestný čin ho podáváte, ať už je to například pro trestný čin podvodu, pomluvy či neplacení výživného, stejně tak jako oznamovatel nejste povinni ...
Činnost a oprávnění zdravotnické záchranné služby Otevřít odkaz do nového okna
Zdravotnická záchranná služba slouží k poskytování nezbytné a neodkladné přednemocniční péče, a to zejména v případech náhlého ohrožení zdraví a života. Pro celé území České republiky platí jednotné bezplatné telefonní číslo pro zavolání zdravotní záchranné služby, a to 155.
Co už je nebezpečným pronásledováním - stalking Otevřít odkaz do nového okna
S účinností od 1. 1. 2010 byl do trestního zákoníku vtělen nový trestný čin nebezpečného pronásledování, neboli stalking. Zakotvení tohoto trestného činu do právních předpisů se pro počet narůstajících případů nebezpečného pronásledování ukázalo nezbytným.
Ochrana slabší strany – neúměrné zkrácení Otevřít odkaz do nového okna
Dědeček Kamil Malina žil po celý život v rodinném domě na okraji malebné vesnice Jahůdkov. Jednalo se o velký dům s rozlehlou zahradou a políčkem. Jak plynul čas, přestával mít sílu na to, aby se o celou usedlost postaral. Proto se rozhodl dům i s pozemky prodat a pořídit si malý byteček na ...
Pacient má právo na léčbu, informace a ochranu soukromí Otevřít odkaz do nového okna
Martina Malinová už delší dobu trpěla bolestí páteře a kloubů. Kamarádka Ivana Jahodová jí doporučila návštěvu Střediska alternativní péče o zdraví Šarlatáni s.r.o., které poskytovalo širokou škálu služeb od poradenské činnosti až po akupunkturu. Na prvním sezení se léčitelka Jarmila Borůvková ...
Práva pacienta Otevřít odkaz do nového okna
Zajímá Vás, jaká máte práva při poskytování zdravotních služeb a hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení? Ta nejdůležitější z nich se dozvíte v těchto pěti radách zdarma. Základní zásadou je, že pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni a dále právo na úctu, ...
Jaké sankce lze uložit v přestupkovém řízení Otevřít odkaz do nového okna
Přestupkem je rozuměno zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno zákonem o přestupcích, jestliže nejde o jiný správní delikt anebo o trestný čin.
Za narušenou dovolenou máte právo na nemajetkovou újmu v penězích Otevřít odkaz do nového okna
Manželé Malinovi se rozhodli za celoročně ušetřené peníze jet na dovolenou. Na internetu si vyhledali začínající Cestovní kancelář Šmelina s.r.o., kde se jim zalíbil zájezd na 10 dnů do Chorvatska. V ceně zájezdu byly i veškeré poplatky spojené s dopravou luxusním klimatizovaným autobusem a ...
Přípustnost používání bezpečnostních kamer Otevřít odkaz do nového okna
Bezpečnostní kamery se stávají rozšířeným nástrojem kontroly majetku veřejných institucí, ale i soukromých osob. Proto se čím dál tím více dostává do popředí otázka, zda jsou provozovatelé kamerových systémů k tomuto vůbec oprávněni, a zda tak nedochází k nepřípustnému zasahování do soukromí ...
Jak podat trestní oznámení Otevřít odkaz do nového okna
Byli jste poškozeni trestným činem a nevíte, jakým způsobem se podává trestní oznámení? Podoba trestního oznámení nezávisí na tom, pro jaký trestný čin ho podáváte, ať už je to například pro trestný čin podvodu, pomluvy či neplacení výživného, stejně tak jako oznamovatel nejste povinni ...
Dohoda o vině a trestu Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. 9. 2012 vstoupila v účinnost novela trestního řádu, která umožňuje uzavřít mezi státním zástupcem a pachatelem trestného činu dohodu o jeho vině a trestu.
Práva odsouzeného při výkonu trestu odnětí svobody Otevřít odkaz do nového okna
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody stanoví, že trest může být vykonáván jen takovým způsobem, který respektuje důstojnost osobnosti odsouzeného a omezuje škodlivé účinky zbavení svobody; tím však nesmí být ohrožena potřeba ochrany společnosti. S odsouzenými ve výkonu trestu se musí jednat tak, ...
Výměnek a důchod – možná forma zaopatření ve stáří Otevřít odkaz do nového okna
Manželé Malinovi měli ve společném jmění manželů dvoupatrový rodinný dům v podhorské vesničce v Beskydech, na jehož údržbu a provoz již vlastními silami a finančními prostředky přestávali stačit. Jejich syn Jirka bydlel v malé garsonce v Praze, kde také podnikal, avšak v posledních měsících se ...
Kdy je nutné mít v trestním řízení obhájce Otevřít odkaz do nového okna
V případě, že je proti někomu vedeno trestní řízení, je obvykle na jeho rozhodnutí, zda si zvolí svého obhájce. V některých případech však musí mít obviněný obhájce obligatorně ze zákona. Jedná se o případy tzv. nutné obhajoby.
Jak se vyhnout nesplatitelným dluhům Otevřít odkaz do nového okna
Podle nejaktuálnějšího výzkumu je v současné době více než polovina Čechů zadlužená a mnohdy jejich dluhy nabírají podobu astronomických částek a přivádějí je tak do neřešitelných situací, nepatřete mezi ně.
Bez peněz do autoservisu nelez Otevřít odkaz do nového okna
Panu Petru Malinovi se na jeho osobním automobilu pokazila převodovka. Za účelem opravy navštívil nedaleký autoservis Eduarda Borůvky. Dohodl se s ním, že oprava převodovky bude stát 7.000 Kč. Jakmile byla oprava hotová, Eduard kontaktoval Petra s tím, že si může pro opravený automobil přijet. ...
Jak najít dobrého advokáta Otevřít odkaz do nového okna
Každý z nás čas od času řeší nějakou právní otázku, častokrát si však ani neuvědomujeme, že konkrétní záležitost v sobě skýtá mnohem více právních problémů a její řešení není tak jednoduché, jak se mohlo zpočátku zdát.
Jaké tresty lze uložit v trestním řízení Otevřít odkaz do nového okna
Přesto, že se spousta osob rozhodne ke svému majetku pro případ smrti pořídit závět, bývá nejčastějším právním důvodem dědění v České republice právě dědické nástupnictví ze zákona.
V nouzi poznáš přítele Otevřít odkaz do nového okna
V samoobsluze na náměstí pan Ondřej Malina pracoval již bezmála 20 let. Po otevření nedalekého nového obchodního centra, byl majitel samoobsluhy okolnostmi přinucen tuto uzavřít a pan Malina ve svých padesáti letech zůstal bez práce. Odstupné Malinovi stačilo sotva na 4 měsíce a protože nesehnal ...
I po smrti je osobnost člověka zákonem chráněna Otevřít odkaz do nového okna
Tak ten můj Olda nemá klid ani po smrti, prohlásila manželka zemřelého Oldřicha Borůvky, když se doslechla o chování svého souseda. Soused Jarda Malina, nebožtíka Oldu již za jeho života velmi nenáviděl a pomlouval a rozhodl se jej znevažovat i po jeho smrti, a to zrovna ne hezkým způsobem. Jarda ...
Vlastnické právo k nemovitosti je možné pozbýt v důsledku vyvlastnění Otevřít odkaz do nového okna
Přesto, že je vlastnické právo chráněno mnoha právními předpisy, mimo jiné i Listinou základních práv a svobod, je možné o vlastnické či jiné právo k nemovitosti ve výjimečných případech přijít, a to na základě vyvlastnění. Vyvlastněním se rozumí odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva ...
Víte, jaké sexuální aktivity Vás mohou dostat za mříže? Otevřít odkaz do nového okna
Smyslem tohoto článku nebude rozhodně sexuální osvěta či pravidla bezpečné soulože, nýbrž se zaměříme na pohlavní styk z pohledu trestního práva a rozebereme, které jednání je v této oblasti považováno trestním zákoníkem za protiprávní, resp. kterých trestných činů se lze dopustit.
Očekáváte vlastní nezpůsobilost právně jednat? Využijte „Podpůrná opatření" Otevřít odkaz do nového okna
Pan Jaroslav Borůvka se od lékařů dověděl, že onemocněl Alzheimerovou nemocí, kdy byl upozorněn, že se jeho zdravotní stav se s přibývajícím časem bude zhoršovat. Pan Borůvka už sám na sobě začal pozorovat, že začíná více zapomínat, že má problém s orientací a občas mu dělá obtíže i řeč. Začal se ...
Rozhodčí řízení Otevřít odkaz do nového okna
Určitě se již většina z Vás setkala někdy s termínem rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení je alternativní formou řešení sporů oproti soudnímu řízení a mezi jeho výhody patří zejména jeho rychlost, nižší náklady, neveřejnost a bezformálnost.
Jste marnotratní? Pak můžete být vyděděni! Otevřít odkaz do nového okna
Dědeček Malina má v malé beskydské vísce farmu, na které chová dobytek. Farmu si postavil sám už před více než půl stoletím. Dědečkovi na farmě s usedlostí a zvířaty pomáhá jeho dvacetiletý vnuk Tomáš. Otec Tomáše, syn dědečka, nikdy nejevil o farmu ani o dědečka zájem a vždy se raději věnoval ...
V případě, že svědkovi trestného činu hrozí nebezpečí, lze mu poskytnout zvláštní ochranu Otevřít odkaz do nového okna
Účelem zákona č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob je upravit poskytování zvláštní ochrany a pomoci svědku a dalším osobám, kterým v souvislosti s trestním řízením zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí. Podle tohoto zákona se postupuje, jen nelze-li bezpečnost ...
Přestupky a trestné činy v oblasti dopravy Otevřít odkaz do nového okna
S ohledem na velké množství motoristů a cyklistů dochází také každodennímu porušování dopravních předpisů a následných dopravních nehod.
Se souhlasem soudu může nezletilý podnikat nebo získat svéprávnost Otevřít odkaz do nového okna
Jarda Malina je nadějný mladík, který má vlohy pro tvořivost. Už ve 12 letech uměl výborně ovládat počítačovou techniku, kdy již zvládal programovat jednoduché počítačové programy. Proto, když dovršil šestnáctý rok svého života, rozhodl se, že by své znalosti a dovednosti mohl využít v podnikání, ...
Jak postupovat v případě dopravní nehody Otevřít odkaz do nového okna
Dopravním nehodám je lepší vždy předcházet, ale ne vždy jim můžeme zabránit či je sami ovlivnit. Když už tato nepříjemná situace nastane, je dobré vědět, jak máte postupovat.
V případě celodenní péče o dítě má rodič nárok na rodičovský příspěvek Otevřít odkaz do nového okna
Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková ...
Předlužené dědictví Otevřít odkaz do nového okna
Pan Antonín Malina se v životě oženil celkem třikrát a každé jeho manželství skončilo rozvodem. Důvodem byla láska pana Maliny nikoli k ženám ale k alkoholu, sázkám, loteriím a hazardu. Pan Malina měl spoustu dluhů, neboť všechny vydělané peníze propil, prohrál nebo utratil na sázkách a ...
Vznik pracovního poměru Otevřít odkaz do nového okna
Výběr osob ucházejících se o pracovní poměr z hlediska kvalifikace, nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností je v působnosti zaměstnavatele.
Mateřská dovolená a s ní spojené sociální dávky a příspěvky Otevřít odkaz do nového okna
Mateřství sebou přináší kromě radosti z nového potomka, také zvýšené finanční náklady, ale hlavně nemožnost po určitý čas chodit do zaměstnání a vydělávat. V této chvíli by tuto funkci měl alespoň v určité míře zastoupit stát prostřednictvím poskytování peněžních dávek a příspěvků.
Zmrzlý nájemce Otevřít odkaz do nového okna
Alena Malinová, se jako čerstvá absolventka střední školy v oboru kadeřnictví rozhodla ihned po ukončení studia podnikat ve svém oboru. Na internetu si vyhledala vhodný byt, který by jí sloužil nejen k bydlení ale zároveň i jako kadeřnický salón a s pronajímatelem Borůvkou podepsala nájemní ...
Jak správně sepsat závěť Otevřít odkaz do nového okna
Spoustě osob záleží na tom, co se stane s jejich majetkem v případě jejich úmrtí, a za tímto účelem tak o svém majetku pořizují závěť. Je však třeba dbát na to, že zákon stanoví pro poslední vůli určitou právní formu.
Jak prodat automobil prostřednictvím autobazaru Otevřít odkaz do nového okna
Rozhodli jste se prodat svůj automobil a namísto vlastního vyhledávání potencionálních kupců, jste zvolili, že tímto úkolem pověříte autobazar? I když se tohle řešení může mnohdy zdát jako nejjednodušší a prakticky bez starostí, neboť Vám odpadne povinnost vyřizovat formality a aktivně vyhledávat ...
Úsměv do kamery nestačí, aneb kdy můžete dát fotku svého známého na Facebook Otevřít odkaz do nového okna
Dnes je zcela běžné sdílet, zpřístupnit a šířit své fotografie na sociálních sítích prostřednictvím internetových stránek jako jsou Facebook, Twitter, Tumblr, Google+ a řada dalších.
Rodinné dědictví Otevřít odkaz do nového okna
Již více než dvě století vlastnila rodina Malinových rybník, který v minulosti vybudoval prapředek pana Maliny, na kterém pan Malina, spolu se svým dlouholetým kamarádem Tondou Borůvkou, rád rybařil. Rybník se dědil z generace na generaci, a proto jej pan Malina oprávněně považoval za rodinné ...
Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách Otevřít odkaz do nového okna
Již nějakou dobu platí novela zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, která zpřísňuje podmínky rozhodčího řízení, v nichž je jednou ze stran spotřebitel, a jejíž primární cíl byl zvýšit ochranu spotřebitele v rozhodčích řízeních, neboť spotřebitelé obvykle neměli ani ...
Výpověď ze strany zaměstnavatele Otevřít odkaz do nového okna
Ztráta zaměstnání bývá obvykle pro každého velmi nepříjemnou záležitostí, neboť s sebou přináší nejen obavy, zda se Vám podaří najít nové zaměstnání, ale také nejasné vyhlídky ohledně finanční situace. Z těchto důvodů je zaměstnanci, jako slabší straně v pracovněprávních vztazích poskytována ...
Za pád na neuklizeném chodníku mají občané nárok na odškodnění Otevřít odkaz do nového okna
Pády na neuklízeném chodníku může potkat s příchodem zimy téměř každého z nás. To má nepříjemné důsledky nejen pro toho, kdo se na zasněženém nebo zledovatělém povrchu zraní, ale i pro toho, kdo chodník řádně neuklidil.
Piješ nebo hraješ automaty, nedědíš! Otevřít odkaz do nového okna
Pan Malina měl tři syny. Nejstarší z nich byl Jaromír, kterého měl otec velmi rád, neboť se dobře učil. Po vysoké škole si našel dobré zaměstnání a s otcem vždy udržoval dobré vztahy. Druhý syn Vladimír nebyl sice v učení tak dobrý jako Jaromír, ale byl zase velmi manuálně zručný a pracovitý a ...
Jak se dostat z dluhů prostřednictvím oddlužení Otevřít odkaz do nového okna
Každý z nás čas od času řeší nějakou právní otázku, častokrát si však ani neuvědomujeme, že konkrétní záležitost v sobě skýtá mnohem více právních problémů a její řešení není tak jednoduché, jak se mohlo zpočátku zdát.
Jak postupovat před uzavřením manželství Otevřít odkaz do nového okna
Informujte se vzájemně o zdravotním stavu, charakterových vlatnostech, majetkových poměrech a závazcích, uzavřete předmanželskou smlouvu, dohodněte se na hospodaření a prioritách manžetství.
Kvitance – návrat ke starému termínu přinesl nové problémy Otevřít odkaz do nového okna
V NOZ došlo k velkým změnám také u institutů, které nejsou obecně příliš známé, což může představovat i různě skryté nástrahy. Mezi takové instituty řadíme například i pojem kvitance.
„Vypečené“ recepty aneb jak odstoupit od distanční smlouvy Otevřít odkaz do nového okna
Paní Malinová je vášnivou kuchařkou. Když jí jednoho dne telefonicky oslovila společnost Naběračka s.r.o. a její zaměstnankyně jí nabídla zakoupení unikátní kolekce receptů s názvem Tradiční poctivé vařeníčko, řekla si, že by to mohla být příležitost, jak překvapit manžela nějakou novou kulinářskou ...
Jakým způsobem lze uplatnit mzdové nároky neuhrazené ze strany zaměstnavatele, který je v platební neschopnosti? Otevřít odkaz do nového okna
Pokud se současný či bývalý zaměstnavatel nachází v insolvenčním řízení, zaměstnanci jsou chráněni jednak zákonem na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, kdy jim Úřad práce vyplatí část neuhrazených mzdových nároků za stanovených podmínek, jednak insolvenčním zákonem, dle ...
Podmínky nároku na ošetřovné Otevřít odkaz do nového okna
Ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění je důležitou překážkou v práci na straně zaměstnance, po kterou musí zaměstnavatel omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Po tuto dobu však samozřejmě nemá zaměstnanec nárok na ...
Vysoká rychlost vozidla nemusí mít vliv na zavinění nehody Otevřít odkaz do nového okna
Největší nárůst dopravních přestupků je zaznamenán v překročení povolené rychlosti, v daném místě. Řidič, který nedbá na pravidla silničního provozu a jede vyšší rychlostí, než je mu zákonem povolena, ohrožuje nejen sebe, ale i ostatní řidiče a popřípadě chodce, kterého může nárazem vozidla vážně ...
Reklamace podle nového občanského zákoníku Otevřít odkaz do nového okna
Manželé Malinovi přijeli ze čtrnáctidenní dovolené z Chorvatska. Po náročné a vyčerpávající cestě se pan Malina rozhodl konečně usadit v jeho pohodlném křesle a pustit si svůj oblíbený seriál, který po dobu dovolené neviděl. Nicméně po zapnutí televize, kterou si koupil teprve před pěti měsíci, ...
Jak má správně postupovat věřitel se zajištěnou pohledávkou v insolvenčním řízení? Otevřít odkaz do nového okna
Máte vůči dlužníku pohledávku zajištěnou jeho majetkem a v insolvenčním řízení zjištěn jeho úpadek a na majetek prohlášen konkurz nebo povoleno oddlužení? Insolvenční zákon stanoví pro uplatňování a uspokojení zajištěných pohledávek jiný režim než pro ostatní pohledávky. Jak v tomto případě ...
V době pracovní neschopnosti se nelze evidovat na úřadu práce Otevřít odkaz do nového okna
Každá fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště, a která není v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru nebo osobou samostatně výdělečně činnou či nevykonává některou z činností vyjmenovanou zákonem o zaměstnání, má právo na zprostředkování vhodného zaměstnání ...
Neplatná výpověď z nájmu bytu = právo na ochranu u soudu Otevřít odkaz do nového okna
Paní Kamila Borůvková si pronajala malý a útulný byt v klidné části města. S pronajímatelem Malinou uzavřela písemnou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Po pěti měsících Kamilu Malina Kamilu osobně navštívil a sdělil jí, že byt nutně potřebuje pro svou dceru a současně Kamile předal písemnou ...
Autorský zákon stanoví, ve kterých případech má autor právo na ochranu svého díla Otevřít odkaz do nového okna
Tomu, kdo vytvoří nějaké dílo, poskytuje ve většině případů zákon ochranu v podobě autorských práv. Autorská práva upravuje především autorský zákon, ochranu autorských děl lze však nalézt i v dalších předpisech jako je například trestní zákoník. V tomto článku se ovšem zaměříme právě na ...
Těžkou finanční situaci při úmrtí blízké osoby může překlenout vdovský či sirotčí důchod Otevřít odkaz do nového okna
Úmrtí partnera či rodiče může kromě značné emocionální ztráty znamenat i ztížení sociální situace, a to především v případech, kdy byl pozůstalý na zemřelém finančně závislý. Kromě jiných dávek státní pomoci pamatuje zákon na tyto osoby prostřednictvím poskytování důchodu, a to buď vdovského či ...
Vykázat násilníka z domu mohou i šestnáctiletí Otevřít odkaz do nového okna
Domácí násilí je zcela jasný a srozumitelný pojem, přesto není v žádném právní předpise přímo definován. Za domácí násilí se obecně považuje stupňující se opakované násilí, které může mít různé projevy od týrání a zanedbávání dětí, až po nejčastější projev, což je fyzické, psychické násilí mezi ...
„Vykutálený“ pronajímatel bytu Otevřít odkaz do nového okna
Manželé Josef a Lívie Malinovi v městském bytě bydleli už více než třicet let. Okna jejich bytu směřovala na magistrálu nacházející se jen několik málo desítek metrů od jejich domu. Denní provoz tisíců aut, hluk a výfukové plyny manžele Malinovy trápil dlouhodobě, a proto už nějaký čas přemýšleli o ...
Povinnost hrazení nákladů soudního řízení jde k tíži neúspěšné strany sporu Otevřít odkaz do nového okna
V každém soudním řízení jeho účastníkům vznikají náklady, které musí uhradit. Mezi obvyklé náklady soudního řízení patří zejména hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, včetně soudního poplatku, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů, odměna advokáta nebo patentového ...
Vyjádření odborníka: kauza Kramný je ojedinělá Otevřít odkaz do nového okna
Soudní proces s Petrem Kramným, který je obžalován z vraždy manželky a dcery v Egyptě, hýbal v minulých týdnech veřejným míněním nejen v Ostravě. Krajský soud v Ostravě hlavní líčení odročil na letošní září. Deník se zeptal na některé detaily případu či strategii obhajoby a obžaloby advokáta Petra ...
Pravidla exekuce movitých věcí Otevřít odkaz do nového okna
V případě, že dlužník neplní řádně a včas své závazky, mnohdy nezbývá věřiteli nic jiného, než se svým nárokem obrátit na soud a posléze na exekutora. Nejčastěji postihuje exekutor účet a mzdu či plat povinného, neboť to je nejrychlejší cesta, jak uspokojit pohledávku věřitele, mnohdy však musí ...
Výkon trestu odnětí svobody lze podmíněně odložit Otevřít odkaz do nového okna
Trest odnětí svobody je bezpochyby nejpřísnějším trestem, který lze v trestním řízení uložit, trestní zákoník však dává některým odsouzeným možnost se tomuto trestu vyhnout, a to v tom smyslu, že výkon trestu odnětí svobody odsouzenému podmíněně odloží.
Ústavní stížnost může být poslední šancí na úspěch ve sporu Otevřít odkaz do nového okna
Ústavní stížnost je určena zejména pro osoby, které mají za to, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byly účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno jejich základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem.
Provozovatel vozidla má zákonnou odpovědnost za dodržování povinností řidiče Otevřít odkaz do nového okna
Pravděpodobně již každý zaznamenal, že zákon o silničním provozu prošel poměrně rozsáhlou novelou, která nabyla účinnosti dne 19. ledna 2013 a jež měla za úkol zejména eliminovat výmluvy řidičů na to, že dopravní přestupek spáchala jim osoba blízká. V čem přesněji tyto změny spočívají, si uvedeme v ...
Práva cestujících v případě zrušení nebo zpoždění letu Otevřít odkaz do nového okna
Každý, kdo občas cestuje letadlem, ví, že zpoždění letu či dokonce jeho zrušení není zase až tak neobvyklým jevem. Málokdo už však ví, jaké nároky může v těchto situacích vůči leteckému dopravci uplatňovat.
Právo zaměstnance na odborný rozvoj a zvyšování kvalifikace Otevřít odkaz do nového okna
Platí, že zaměstnance, který vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace, je zaměstnavatel povinen zaškolit nebo zaučit, přičemž zaškolení nebo zaučení se považuje rovněž za výkon práce, za který tak přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. Dále je zaměstnavatel povinen zaškolit nebo zaučit zaměstnance, ...
Pachateli trestného činu lze uložit i ochranné opatření Otevřít odkaz do nového okna
V případě, že někdo spáchá trestný čin, vystavuje se riziku trestního stíhání, které má obvykle za následek uložení adekvátního trestu. Vedle samotného trestu nebo namísto trestu lze však pachateli uložit i jinou sankci, a to ochranné opatření, které má vést ke stejným účelům, jako některý ...
Mladistvé pachatele trestá soud mírněji Otevřít odkaz do nového okna
V případě trestných činů spáchaných mladistvými (pachatelé, kteří dovršili věku 15 let, ale nepřekročili 18. rok svého věku) se v trestním řízení postupuje podle zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy, který je speciálním zákonem vůči trestnímu zákoníku a trestnímu řádu.
Co přinesla novela exekučního řádu Otevřít odkaz do nového okna
Jako tradičně vstup do nového roku znamená množství legislativních změn, z nichž jednou z nejvýznamnějších a nejobsáhlejších je novela exekučního řádu. Novelizace exekučního řádu zavádí spoustu nových pravidel či stanoví nové způsoby exekuce.
Ve kterých případech mají oběti trestné činnosti nárok na peněžitou pomoc státu Otevřít odkaz do nového okna
Oběti trestné činnosti se mnohdy pro následky trestného činu ocitnou v tíživé finanční situaci, kterou může způsobit například ztráta zaměstnání v důsledku poškozeného zdraví, nákladné výdaje na léčení, ale i třeba ztráta živitele rodiny. Základní zásadou pro odškodňování oběti trestné činnosti je ...
Práva poškozeného v trestním řízení Otevřít odkaz do nového okna
Poškozeným v trestním řízení, je ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil. Za poškozeného se však nepovažuje osoba, která se sice cítí být trestným činem morálně nebo jinak ...
Odpovědnost za odložené věci a jiné případy zvláštní odpovědnosti za škodu Otevřít odkaz do nového okna
Základními předpoklady vzniku odpovědnosti za škody je zpravidla existence škody, protiprávní jednání, příčinná souvislost mezi vzniklou škodou a protiprávním jednání a zavinění škůdce. Pokud se chce pak daná osoba zprostit své odpovědnosti, musí prokázat, že danou škodu nezavinila. V některých ...
Zákonná pravidla k spotřebitelským úvěrům chrání dlužníky Otevřít odkaz do nového okna
Zákon o spotřebitelském úvěru vymezuje pojem spotřebitelského úvěru především negativně, tedy stanoví, jaké půjčky nebo jiné obdobné finanční služby spotřebitelským úvěrem nejsou.
Obstarání záležitosti lze sjednat příkazní smlouvou Otevřít odkaz do nového okna
Dle občanského zákoníku platí, že příkazní smlouvou se příkazník zavazuje obstarat záležitost příkazce, přičemž obstarává-li někdo určité záležitosti jako podnikatel, má povinnost, byl-li o obstarání takové záležitosti požádán, dát druhé straně bez zbytečného odkladu výslovně najevo, zda na sebe ...
Trestný čin může spáchat i právnická osoba Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. ledna 2012 začal platit zákon, který do českého právního řádu nově zavedl institut trestněprávní odpovědnosti právnických osob. Přijetí zákona provázely bouřlivé debaty a dosud stále existují dvě protichůdné názorové skupiny, z nichž jedna trestní odpovědnost právnických osob podporuje a ...
Neplatné a zdánlivé manželství Otevřít odkaz do nového okna
Uzavření manželství je právní jednání jako každé jiné, a proto i manželství může být stiženo vadou, jež má za následek jeho neplatnost. Tyto vady mohou být i takového charakteru, že se na manželství pohlíží jako by vůbec nebylo vůbec uzavřeno, čili jedná se o manželství zdánlivé bez žádných ...
Tíživou finanční situaci mohou překlenout dávky pomoci v hmotné nouzi Otevřít odkaz do nového okna
Na základě zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi má každý nárok na základní sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení. Těm, kteří se v hmotné nouzi skutečně ocitnou, může stát přiznat za splnění stanovených podmínek poskytování dávek pomoci v hmotné ...
Kdo je oprávněn provozovat živnost Otevřít odkaz do nového okna
Živností se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Základní dělení živnosti je na ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení a ...
Jak předcházet exekuci Otevřít odkaz do nového okna
Možnost postižení majetku exekucí je bezesporu obavou spousty osob. Mnohdy lze však nařízení exekuce včas zabránit, pokud není dlužník pasivní a svou situaci se snaží řešit. Níže si proto rozebereme v krátkosti základní pravidla, která Vám pomůžou se vyhnout případné hrozbě zabavení majetku.
Jak prodat obchodní závod Otevřít odkaz do nového okna
Prodat lze nejen věci movité a nemovité, ale rovněž je možné převést na jiného i celý podnik neboli závod. Zákon definuje obchodní závod jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla ...
Přechod nájmu bytu Otevřít odkaz do nového okna
Přechod nájmu bytu je právní institut, na jehož základě získá za zákonem předvídaných okolností právo k nájmu bytu osoba, jíž toto právo nesvědčilo. Účelem přechodu nájmu bytu je ochrana osob, které žijí ve společné domácnosti s nájemcem, aby v případě jeho úmrtí, nebyli povinni se ihned ...
Vznik a právní postavení společenství vlastníků Otevřít odkaz do nového okna
Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků však nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů ...
Podmínky pro řetězení pracovního poměru na dobu určitou Otevřít odkaz do nového okna
Přesto, že je v rámci právní jistoty zaměstnance žádoucí, aby jeho pracovní poměr byl sjednán na dobu neurčitou, velmi často přistupují zaměstnavatelé k uzavíráním pracovního poměru na dobu určitou, a to ať již z pro provozní důvody či pro jakousi pojistku, na jejímž základě dojde k ukončení ...
Věcná břemena Otevřít odkaz do nového okna
Věcná břemena se řadí mezi věcná práva k věci cizí a občanský zákoník je dělí na tzv. služebnosti a reálná břemena. Podstatou služebnosti je omezení vlastníka věci v tom, že je povinen něco trpět nebo něčeho se zdržet ve prospěch někoho jiného - oprávněného. Pod služebnosti lze obvykle zahrnout ...
Výplata odstupného zaměstnanci odloží výplatu dávky podpory v nezaměstnanosti Otevřít odkaz do nového okna
Ztráta zaměstnání sebou nese kromě dalších negativních dopadů především ztrátu pravidelného příjmu, kterým zaměstnanec pokrýval své každodenní životní náklady. Pro tyto případy jsou pak určeny dávky státu na podporu v nezaměstnanosti, které mají čerstvě nezaměstnaným pomoci překlenout období, než ...
Pokud rodič závažným způsobem porušuje své rodičovské povinnosti, může být zbaven rodičovské odpovědnosti Otevřít odkaz do nového okna
Narození dítěte sebou nenese pouze radost, ale i samozřejmě obrovskou odpovědnost, která je dána rodičům již přímo ze zákona. V dnešním článku se tak zaměříme na to, co všechno tato rodičovská odpovědnost zahrnuje, v jakých případech může být omezena nebo může být dokonce rodičům odňata a na další ...
Pronajímat byt na černo? Raději vůbec Otevřít odkaz do nového okna
Je s podivem, kolik lidí pronajímá své byty na černo, protože chtějí ušetřit na dani z příjmu nebo protože jim nemovitost nepatří a nemají k jejímu pronájmu oprávnění. Někteří tak dělají čistě ze zvyku či lenosti. Znám jednoho stařičkého pána z Nuslí, který pronajímá na černo jeden ze svých bytů v ...
Co je a co není nelegální práce Otevřít odkaz do nového okna
Práce na černo, jinak také nelegální práce je stíhána, nově je stíhána tvrději a postihována vyšší pokutou. Proto se ale nemusíte bát požádat o pomoc na své firmě, či ve svém obchodě příbuzné. To nelegální práce není. Přesně řečeno – jedná se o výpomoc v rámci rodiny.
Nový občanský zákoník spojí stavbu s pozemkem a zkomplikuje hypotéky Otevřít odkaz do nového okna
Stavíte na pozemku, který vám nepatří? Pozor na nová pravidla. Občanský zákoník, který začne platit v roce 2014, změní chápání staveb. Ty se budou posuzovat jako součást pozemků, se kterými jsou spojeny pevnými základy. Stavby se tak nebudou zapisovat do katastru nemovitostí samostatně, jak tomu ...
Právo na zdravý život. Zakážeme nejen nezdravé potraviny, ale také jejich názvy. Otevřít odkaz do nového okna
Situace ohledně cigaretových krabiček, které musejí obsahovat stále více prostoru s více či méně strašlivým varováním, jak kuřáci nakonec dopadnou, je jen předstupeň k něčemu ještě mnohem zásadnějšímu.
Ištvanova bublina splaskla Otevřít odkaz do nového okna
Vrchní státní zástupce Ivo Ištvan sliboval bombu v souvislosti se zatčením tří exposlanců a sekretářky premiéra. Místo toho nastal jeho výbuch.
Anketa Právní linky mezi českými politiky k novému občanskému zákoníku Otevřít odkaz do nového okna
Právní linka oslovila lídry deseti největších stran a hnutí, které mají podle průzkumů šanci k zisku více než pěti procent hlasů v letošních předčasných volbách. Do jednoho týdne od rozeslání dotazů odpověděli lídři a zástupci čtyř politických stran: KSČM, Strana práv občanů Zemanovci, Strana ...
Nesouhlasím s premiérem, nový občanský zákoník by bylo podle mě dobré odložit, říká advokát Petr Kausta Otevřít odkaz do nového okna
Okolo nového občanského zákoníku začíná být horko. Revoluční změny, které mají nahradit bezmála 50 let starý občanský zákoník, jsou podle některých kritiků šity horkou jehlou, advokáti, úřady ani obyčejní lidé s nimi nejsou obeznámeni - přitom nový občanský zákoník, pokud nový parlament nerozhodne ...
Soud nevrátil řidičák za neplacení alimentů Otevřít odkaz do nového okna
Soud v Táboře tento týden zamítl zastavení exekuce na řidičský průkaz Zdeňka Cmunta. Ten o něj přišel letos v dubnu kvůli dluhu na výživném. Muž poukazoval na to, že bez řidičského průkazu nemůže vykonávat svou práci. Soud mu však nevyhověl.
Nový občanský zákoník: konkrétní změny v nájemním bydlení Otevřít odkaz do nového okna
Dlouho očekávaný nový občanský zákoník, který vstoupí v platnost v roce 2014, přináší řadu změn v oblasti nájmů. Zákoník bude výhodnější pro pronajímatele,tak i pro nájemce.
Právo na práci a právo na podnikání Otevřít odkaz do nového okna
Stovky a možná tisíce horníků čeká těžký příští rok. Mnozí přijdou o práci v dole Paskov, který se rozhodl majitel uzavřít. V době, kdy je v kraji i v zemi vysoká nezaměstnanost, nebude pro nezaměstnané horníky vůbec jednoduché najít si novou práci, rekvalifikovat se, začít znovu.
Musí prezident republiky důvěřovat Nejvyššímu soudu a jeho představitelům? Otevřít odkaz do nového okna
Dnes 21. 8. 2013 proběhla tiskem a internetovými médií zpráva, že Nejvyšší soud ČR a jeho představitelé ztratili důvěru prezidenta republiky Miloše Zemana. Proto jsem se rozhodl na jeho prohlášení v krátkosti reagovat.
Postavení pronajímatele a nájemce se v novém občanském zákoníku změní Otevřít odkaz do nového okna
1. ledna 2014 má nabýt účinnosti v současnosti pravděpodobně nejdiskutovanější norma, a to nový občanský zákoník, který v zásadních směrech zcela mění některé dosud zažité občanskoprávní instituty. Tyto změny se samozřejmě dotknou i oblasti nájemních vztahů, a to zejména v případě nájmu bytů, ...
Česku zoufale chybějí lídři. Budou to roboti! Otevřít odkaz do nového okna
Zadlužení státní kasy, krize ekonomiky, vymírání obyvatelstva, matné výkony fotbalové reprezentace, chybějící peníze v důchodovém systému či peripetie Ivety Bartošové? Ne, nic z toho nepatří mezi největší problémy Česka. Zemi zoufale chybějí lídři a Zápisník právní linky získal exkluzivní ...
Jedna další odvážná právní konstrukce Otevřít odkaz do nového okna
Jen asi málokoho z právní obce ale i z laické veřejnosti nezajímá současná kauza okolo „trafik“ tří bývalých poslanců. Já osobně se od začátku kloním k právnímu názoru, že se o trestný čin nejedná. Pan Vrchní státní zástupce Ištván v rozhovoru pro media uvedl, že přiznává, že se v dané ...
Právní rady, jak nakupovat dovolenou a jak se bránit při potížích Otevřít odkaz do nového okna
Přinášíme Vám rozhovor s advokátem Petrem Kaustou z ostravské advokátní kanceláře Kausta & Zientková & partneři k tématu blížících se dovolených a nakupování zájezdů.
Kauza Nagyová a spol. – jiný pohled Otevřít odkaz do nového okna
Dříve, než-li se pustím do své úvahy níže uvedené, předesílám, že jsem velkým bojovníkem proti korupci a jiným nekalostem. Nicméně na kauzu, která v současnosti hýbe veřejností, existuje i jiný pohled, o kterém se pro mě dost nepochopitelně, zatím příliš nehovoří.
Kdy a jak uzavřít smlouvu o opravě a úpravě věci Otevřít odkaz do nového okna
Vedle zhotovení věci na zakázku rozlišujeme další zvláštní typ smlouvy o dílo, a to smlouvu o opravě nebo úpravě věci. Rozdíl mezi těmito dvěma druhy smluv spočívá v tom, že zatímco v případě zhotovení věci na zakázku daná věc v době uzavírání smlouvy ještě neexistuje, tak u smlouvy o opravě nebo ...
Práva a povinnosti smluvních stran při zhotovení věci na zakázku Otevřít odkaz do nového okna
Zhotovení věci na zakázku je zvláštním druhem smlouvy o dílo. Již ze samotného názvu je patrné, že v případě zhotovení věci na zakázku, má objednatel zájem na zhotovení věci, která bude mít jím určené vlastnosti a není tak běžně dostupná k zakoupení (např. zhotovení skříně na míru, ušití šatů, ...
Bytové náhrady v případě zániku nájmu Otevřít odkaz do nového okna
Ne každý nájemce si je vědom skutečnosti, že pokud mu pronajímatel vypoví pro některý ze zákonem určených důvodů nájemní smlouvu, má téměř v drtivé většině případů povinnost nájemci zajistit bytovou náhradu.
Podání stížnosti proti postupu poskytování zdravotních služeb Otevřít odkaz do nového okna
Veškerá vybraná práva pacientů při poskytování zdravotních služeb a hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení jsme již zmiňovali v našem článku Práva pacienta. Kam se ale můžete obrátit pro případ podání stížnosti proti postupu poskytování zdravotních služeb? Pokud Vám ...
Originální RSS kanál otevírá se do nového okna | Aktualizovat (naposledy 11:50 16.4.2024)

Další RSS kanály

© timqui.net 2005-2024